Welke prestaties moet een systeem leveren? Welke gevolgen hebben ontwerpkeuzes voor het onderhoud op de langere termijn? Wat is een doeltreffende aanpak om het aantal storingen te verminderen? Complexe maar concrete vragen waarmee eigenaren en beheerders van infrastructuur dagelijks bezig zijn. Gericht Assetmanagement ondersteunt u bij het onderzoeken en beantwoorden van die vragen. Assetmanagement helpt om assets te realiseren en te beheren, met optimale prestaties waarbij de risico’s worden beheerst tegen aanvaarbare investerings- en onderhoudskosten.

Assetmanagement

Onder Assetmanagement verstaan we het kosteneffectief, efficiënt en toekomstvast ontplooien van activiteiten in alle levensfasen van kapitaalgoederen, zoals bijvoorbeeld wegen, bruggen, gebouwen, dijken of openbaar groen. Van de eerste behoeftebepaling tot en met het afstoten. Het doel is steeds weer: voldoen aan de prestatie eisen die de huidige en toekomstige gebruikers stellen met inachtneming van wettelijke regelgeving.

Geïntegreerde aanpak

Bij Assetmanagement zijn veel verschillende partijen betrokken: eigenaren, ontwerpers, bouwers en beheerders. Ook zijn bij Assetmanagement veel verschillende disciplines betrokken: financiële, technische en bedrijfskundige kennis en ervaring komen bij elkaar. Alle partijen en disciplines zoeken gezamenlijk naar een optimaal resultaat. Die geïntegreerde aanpak van Assetmanagement voorkomt verbrokkeling en suboptimalisaties.

Onze aanpak

Keuzes in Assetmanagement hebben soms verstrekkende gevolgen. Daarom is het zaak deze keuzes bewust en op basis van de actuele, betrouwbare en consistente informatie te maken. Dat vraagt om een duidelijke langetermijnvisie en een heldere vertaling daarvan naar alle onderdelen van de organisatie: top-down èn bottom-up. Daarbij komen methodieken als RAMSHE en Life Cycle Costs Management van pas.

Movares heeft ruime ervaring met Assetmanagement van uiteenlopende assets: dit varieert van de groenvoorziening in Amsterdam, dijken, wegen en fietspaden tot grote complexe bouwwerken als beweegbare bruggen. Onze aanpak hebben we gevisualiseerd in een zgn. ‘bollenschema‘ Dit symboliseert de degradatiecurve die objecten ondergaan in de gebruiksfase. Per onderdeel kunt u onze aanpak zien.