De Ganzensluis in Kampen is een schutsluis die het Ganzendiep verbindt met de IJssel en hoofdzakelijk wordt gebruikt door pleziervaart. De Ganzensluis is gebouwd in 1938 en is een onderdeel van de Ramspolkering. Op het moment dat de kering bij Ramspol gesloten is, werkt de sluis als keersluis. De sluis is onderdeel van de primaire waterkering en moet daarmee voldoen aan de ’Wet op de waterkering’. Als gevolg van klimaatverandering moet de kerende hoogte van deze sluis worden vergroot. De noodzakelijke aanpassingen moeten een theoretische technische levensduur van minimaal 50 jaar hebben.

Vraag van de opdrachtgever

Het inrichten en verzorgen van een proces dat leidt tot een succesvolle aanbesteding en realisatie van de opgave. De grootste zorg van de opdrachtgever is het op tijd verkrijgen van de juiste vergunningen, ontheffingen en/of toestemming van het betrokken bevoegde gezag zodat ontwerp en aanbesteding tijdig kan worden gerealiseerd. Met name de monumentale status van de Ganzensluis maakt dit proces risicovol.

Uitgevoerde werkzaamheden

 • Inventariseren en specificeren van klant c.q. stakeholders eisen en wensen (KES).
 • Uitvoeren bureau- en veldonderzoeken t.b.v. het vaststellen van de ontwerp- en realisatie opgave, waaronder:
  • Flora- en faunaonderzoek
  • Milieu- en geotechnisch onderzoek
  • Onderzoek integrale veiligheid
  • Onderzoek niet-gesprongen explosieven
  • Archeologisch onderzoek
 • Op basis van KES opstellen van Voor Ontwerp (VO) inclusief afstemming aanpassingen met monumentencommissie gemeente Kampen
 • Op basis van VO opstellen van Definitief Ontwerp (DO)
 • Op basis van DO & vormgevingsvisie opstellen UAV-GC contract (E&C)
 • Begeleiding en advisering aanbesteding

Bijzonderheden

De Ganzensluis is een gemeentelijk monument. Daarom worden aanpassingen aan de sluis ter goedkeuring aan de monumentencommissie voorgelegd. Ook dit proces verzorgde Movares succesvol.

Kenmerken van dit project

 
LocatieKampen
 
Periode2012 - 2016
KlantProvincie Overijssel