Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze Websites en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de AVG. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je gegevens worden verwerkt door: Movares Nederland B.V., Daalseplein 100, 3511SX Utrecht, Nederland. Kamer van Koophandel 30124367, Vestigingsnummer 000019606443. Met het voortzetten van het bezoek aan www.movares.nl accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden:

Het verzamelen & verwerken van gegevens
Jouw gegevens worden verzameld door: Movares Nederland B.V. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Movares Nederland B.V. verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het onderhouden van relaties en het behandelen van je sollicitatie. Persoonsgegevens worden door Movares Nederland B.V. verzameld en verwerkt wanneer je:

  • navigeert binnen de website
  • je abonneert op ons digitale Movares Magazine
  • solliciteert op een van onze vacatures
  • je op de website vraagt om informatie of je inschrijft voor een event

Alle verzamelde en verwerkte data wordt door ons gehost in de Europese Unie. Echter, als een onderaannemer van ons buiten de Europese Unie is gevestigd, nemen we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van onze klanten te garanderen. De verzamelde gegevens kunnen binnen alle dochterondernemingen van ons worden overgedragen. Deze kunnen ook worden doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en onze leveranciers (bijvoorbeeld levering van producten per post).

Jouw rechten met betrekking tot gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedereen recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn of haar persoonsgegevens, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Movares Nederland B.V. Daalseplein 100, 3511SX Utrecht, Nederland, of via Info@movares.nl

Ieder verzoek hiertoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identificatiebewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijg je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Bewaartermijn
De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Contact
De op deze website gepubliceerde versie (maart 2021) van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd. Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kan je je richten tot Info@movares.nl

Disclaimer

www.movares.nl is ontwikkeld en wordt onderhouden door Movares Nederland B.V. (hierna: ‘Movares’). Op de inhoud en het gebruik van www.movares.nl zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. Gebruik van www.movares.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker van www.movares.nl in. Wij behouden het recht voor om zonder bericht www.movares.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van www.movares.nl waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, commentaren, illustraties, videobeelden en geluiden, behoren toe aan Movares en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van www.movares.nl worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Movares.

Het beheer van de website
Movares spant zich in om www.movares.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van voorgenoemde websites.

Betrouwbaarheid en verantwoording
Aan www.movares.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Movares is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van www.movares.nl en blog.movares.nl. Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op deze websites zijn voorbehouden; Movares aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid. Bepaalde hyperlinks in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Movares niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.