De eisen aan bruggen, viaducten en andere kunstwerken worden door toenemend en zwaarder wordend verkeer steeds groter. Daardoor kan het gebeuren dat een kunstwerk niet meer voldoet aan de huidige zware eisen waaraan de draagkracht van een kunstwerk moet voldoen. (Lagere) overheden worden door wetgeving steeds meer aangezet om te zorgen dat zij de constructieve veiligheid van hun kunstwerken in beeld hebben. Uit onderzoek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) uit 2009 blijkt echter dat lagere overheden daar vaak te weinig zicht op hebben terwijl ze wel verantwoordelijk zijn.
Bij calamiteiten als gevolg van tekortschieten van de draagkracht van een kunstwerk moet de lagere overheid, in verband met aansprakelijkheid, kunnen aantonen dat zij alles heeft gedaan om te zorgen dat een kunstwerk voldoet aan de eisen en volgens de normen voldoende draagkracht heeft. In de praktijk blijkt echter dat overheden dit vaak niet of onvoldoende kunnen; er is vaak geen herleidbaar inzicht in de constructieve veiligheid van de kunstwerken, behalve als er zichtbare schade optreedt door overbelasting. Behalve de informatieachterstand waar gemeentes en provincies regelmatig mee kampen, is er daarnaast vaak onvoldoende bekend over de ontwerpbelasting van de kunstwerken omdat er geen ontwerpdocumenten meer aanwezig zijn. Het lijkt al met al geen eenvoudige zaak om de boel op orde te hebben en te houden.

Van risico-inventarisatie tot versterkingsberekeningen
De experts van Movares kunnen u ondersteunen om de constructieve veiligheid van kunstwerken in beeld te krijgen en zo nodig weer op orde te krijgen en te houden. De eerste stap is meestal het uitvoeren van een risico-inventarisatie. Daarin wordt vastgesteld van hoeveel kunstwerken er een risico bestaat van een mogelijk tekort aan draagkracht. Aan de hand van deze inventarisatie kan vervolgens een (prioriterings)plan worden gemaakt om eventueel een aantal onderzoeken of herberekeningen uit te voeren. Herberekeningen worden gedaan als van een kunstwerk de ontwerpgegevens ontbreken en het vermoeden groot is dat de draagkracht kritisch of onvoldoende is.
Bij een groter areaal is het vaak niet realistisch om van alle kunstwerken waar ontwerpgegevens van ontbreken een herberekening te maken. Prioriteit wordt daarom meestal gelegd bij het doorlichten van de kunstwerken met een hoog risico om eventueel falen door tekort aan draagkracht snel inzichtelijk te krijgen. Voordeel hiervan is ook dat daardoor de kosten voor het doen van herberekeningen en eventuele versterkingen en vervangingen worden gespreid.

Movares beschikt over groot aantal kunstwerkspecialisten; van onderzoekmedewerkers tot landelijke autoriteiten op het gebied van herberekeningen. Wij ondersteunen u van A tot Z rondom de problematiek van constructieve veiligheid. De volgende producten zijn daarbij te onderscheiden (en uiteraard ook afzonderlijk af te nemen):

Risico -inventarisatie Aan de hand van beschikbare ontwerpgegevens en parameters als bouwjaar, type constructie, slankheid etc. Deze stap vergt een flinke dosis expertise; de inschatting gebeurt voor een belangrijk deel op basis van expert-judgement die Movares door de jaren heeft opgebouwd
Plan van Aanpak Gezamenlijk de te volgen strategie bepalen qua prioritering van de kunstwerken aan de hand van constructieve risico’s
(archief) Onderzoek Onderzoek naar kunstwerken waar geen gegevens van beschikbaar zijn. Dit kan archiefonderzoek zijn om berekeningen en tekeningen te vinden bij voorgaande beheerders maar ook fysiek onderzoek aan het kunstwerk om de eigenschappen van de constructie vast te stellen.
Herberekeningen en versterkingsberekeningen Herberekeningen aan betonnen en stalen kunstwerken – van quickscans tot versterkingsberekeningen als blijkt dat de draagkracht onvoldoende is.
LifeCycleCost analyse – vervangen of versterken? Analyse en advies over investeren in een versterking of vervanging als een kunstwerk niet voldoet.
Engineering versterking of vervanging Alle ontwerp- en contractstappen van de versterking of vervanging van een kunstwerk.