Meten en monitoring

Langsrijdend verkeer en bouwwerkzaamheden zijn bekende bronnen van trillingshinder. Movares kan in iedere situatie nauwkeurig meten om hoeveel trillingen het gaat en met geavanceerde, hoogwaardige meetsystemen monitoren of grenswaarden niet worden overschreden. Ook voeren we metingen uit om ondergrondmodellen te bouwen en verifiëren.

In verstedelijkt gebied wordt bijna nooit meer traditioneel geheid om hinder en schade aan bebouwing in de omgeving te voorkomen. Maar zijn de alternatieve, duurdere technieken wel altijd nodig? Met het model GeoVib kan Movares snel berekenen hoeveel trillingen de verschillende funderingstechnieken genereren en tegen welke trillingsbelasting de bebouwing in de directe omgeving bestand is. Op basis van deze berekening kunnen we partijen adviseren over de meest aantrekkelijke techniek en over eventuele beheersmaatregelen om hinder, zettingen en schade te voorkomen.

Toetswaarden
Tijdens de bouw kunnen we de werkzaamheden monitoren. Concreet betekent dit dat we per object real time controleren of de vooraf bepaalde toetswaarden niet worden overschreden, zodat er geen calamiteiten optreden en de aannemer zijn werk volgens planning kan uitvoeren. Vanzelfsprekend monitoren we niet alleen bouwwerkzaamheden. We meten ook trillingshinder veroorzaakt door (trein)verkeer en bewaken met hoogwaardige monitoringsystemen trillingsgevoelige apparatuur. Voor ieder project stellen we van tevoren een uitgebreid meet- en monitoringplan op.

Bedrijfszekere meetsystemen
Voor het monitoren beschikken we over diverse meetsystemen. Naast heel uitgebreide systemen voor het bewaken van trillingsgevoelige apparaten, hebben we ook gevoelige en bedrijfszekere stand-alone meetsystemen. Deze compacte systemen met accuvoeding hebben we als Movares zelf ontwikkeld. Ze zijn breed inzetbaar en we kunnen deze systemen continu draadloos op afstand aflezen.

Als de metingen de grenswaarden naderen, sturen onze monitoringsystemen automatisch een sms of e-mailbericht als waarschuwing naar ons en een aantal mensen van onze opdrachtgever. Alle meetgegevens worden automatisch opgeslagen op onze meetcomputer en vervolgens verwerkt. Ieder dag genereert deze computer automatisch een rapport, dat we naar onze opdrachtgever sturen.

Aan de meetkasten kunnen we naast trillingssensoren allerlei andere sensoren koppelen. We kunnen bijvoorbeeld tegelijkertijd het trillings- en geluidsniveau monitoren. Ook kunnen we camera’s toevoegen om vast te leggen water er gebeurt, op afstand mee te kijken en op basis van de beelden een relatie te leggen tussen trillingen en voorbijkomend verkeer.