Geluid

In veel projecten speelt geluid een cruciale rol: railverkeerslawaai, wegverkeerslawaai, bouwlawaai, industrielawaai, geluidhinder van vliegverkeer… Om overlast van geluid te beperken, zijn wettelijke kaders vastgesteld. Om hieraan te kunnen voldoen is deskundig en kwalitatief hoogstaand onderzoek nodig. Onderzoek waarbij advies van geluidsexperts vaak zeer welkom is.

Opstellen modellen

Met behulp van rekenmodellen is geluid goed te voorspellen, maar zeker bij grote projecten zijn die modellen complex. Movares beschikt over de programmatuur om deze modellen op te stellen en de kennis om ook complexe projecten op een efficiënt en kwalitatief hoogstaand niveau uit te kunnen voeren. Naast technische kennis hebben we ook de kennis in huis rond het wettelijk kader dat is opgesteld vanuit de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer (SWUNG) en de Tracéwet. Deze combinatie is essentieel voor goede advisering.

Specifieke situaties

In specifieke situaties voeren we geluidmetingen uit om beter inzicht te krijgen in de geluid(hinder)problematiek en om de zogenoemde geluidgrootheden te bepalen. Zo bepalen we bij bruggen de brugtoeslagfactor, onderzoeken we hinderlijke situaties bij weg-, spoor- en bouwterreinen en stellen bij woningen de gevelwering vast. Vervolgens geven wij u advies over de mogelijkheden om het geluid te beperken. Dat kan in volgorde van prioriteit:

  • maatregelen aan de bron (stil asfalt, raildempers, slijpen van de rails);
  • maatregelen in de overdrachtssfeer (geluidschermen, wallen of afscherming met gebouwen);
  • maatregelen bij de ontvanger (dubbelglas, suskasten, zwaardere constructies).

Ruimteakoestiek

Naast het voorkomen van hinder is het ook van belang dat het geluid goed klinkt en dat spraak verstaanbaar is. Adviezen voor dit onderdeel vallen onder de ruimteakoestiek; met specialistische programmatuur kunnen wij u adviseren over onder meer de spraakverstaanbaarheid in stationshallen. Bij Movares Geluid komen alle advieswerkzaamheden samen die met geluid en akoestiek te maken hebben.