Vanwege de groeiende bevolking en de beperkte ruimte in stedelijke gebieden worden trillingsonderzoeken steeds belangrijker. Trillingen kunnen namelijk invloed hebben op mensen en op gebouwen. Het vormt een belangrijke factor bij het uitvoeren van onze missie: het creëren van een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland.

Trillingsreducerende maatregelen

Trillingen kunnen ontstaan door diverse bronnen, zoals treinverkeer, wegverkeer en bouw- sloopwerkzaamheden en industriële machines. Deze trillingen kunnen hinderlijk zijn voor mensen, tot schade leiden in gebouwen of apparatuur verstoren. Wij denken mee met projectontwikkelaars, gemeenten, infrabeheerders, aannemers en industrie om vanaf de eerste fasen van een project de trillingshinder zo goed mogelijk te beperken. Vooral bij het bouwen langs het spoor is het van belang om al vanaf het begin met trillingshinder rekening te houden.

Expertise op het gebied van trillingen

Op het gebied van trillingen hebben we ruim 20 jaar ervaring. Naast onze bewezen expertise komt ons succes voort uit onze multidisciplinaire projectaanpak. Specialisten uit verschillende werkvelden zorgen samen voor passende oplossingen. Met onze uitgebreide expertise op het gebied van (spoor)constructies, het dynamisch gedrag van de bodem en gebouwen adviseren we over een breed scala aan maatregelen om trillingen te beperken. Daarbij kiezen we steeds de meest geschikte rekenmodellen en metingen: van eenvoudig tot zeer geavanceerd. We zijn ook thuis in het RIVM OURS rekenmodel voor trillingen van spoorverkeer, dat sommige opdrachtgevers voorschrijven.

Bouwen langs het spoor

Bij bouwprojecten langs het spoor sluiten we met het trillingsonderzoek aan op de “Handreiking nieuwbouw en spoortrillingen”. Afhankelijk van de fase van een project maken we een quick scan, een snelle analyse met empirische rekenmodellen, of een geavanceerde berekening met dynamische eindige elementen modellen. Deze trillingen zijn locatie specifiek, en hangen af van de kenmerken van de treinen, de spoorconstructie, de bodem en de gebouwen. We maken voor het trillingsonderzoek gebruik van grondonderzoek en/of eigen trillingsmetingen.

Maatregelen trillingsgevoeligheid

Als uit het trillingsonderzoek volgt dat de trillingen groter zijn dan toegestaan, dan adviseren we over maatregelen. Dit kunnen maatregelen zijn aan bij de bron, in de bodem of in een gebouw. Met onze rekenmodellen voorspellen we het effect van de maatregelen. We geven een advies over de meest doelmatige en kosteneffectieve maatregelen. Bij de realisatie van een bouwproject helpen we projectonwikkelaars, constructeurs en aannemers, zodat de maatregelen goed toegepast worden.

Review / Second opinion trillingen

Door onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van trillingen worden we regelmatig gevraagd voor een review of een second opinion. Wij weten wat er van een trillingsonderzoek verlangd mag worden. Een door ons uitgevoerde review beperkt de risico’s en geeft het vertrouwen dat een onderzoek stand houdt bij de Raad van State.

Trilling projecten