Ons project

Wegverbreding A15 Maasvlakte – Vaanplein

De wegverbreding A15 Maasvlakte – Vaanplein zorgt voor verbetering van de doorstroming van het verkeer. De realisatie is in 2016 afgerond. Rijkswaterstaat wil onderzoek doen naar de milieueffecten als gevolg van deze capaciteitsvergroting. Movares is gevraagd een zgn. Monitoring en Evaluatie Programma (MEP) uit te voeren. Doel hiervan is een vergelijking te maken van de te verwachten (milieu)effecten zoals onderzocht voor het Tracébesluit A15 MaVa en de werkelijk optredende effecten na ingebruikname van het tracé, tot drie jaar na de openstelling.

Projectmanager planstudies en omgevingsmanagementfons.van.reisen@movares.nl+31 (0)6 - 23 03 57 24

Vraag van de klant

Movares is gevraagd jaarrapportages te leveren voor het MEP van 2014-2018 en een eindrapport over de periode 2011-2018.

Bijzonderheden

De verbreding van de A15 en het onderhoud worden uitgevoerd door het consortium A-Lanes.
De gegevens voor de evaluaties worden verkregen uit nationale monitoringprogramma’s, input vanuit A-Lanes en input van Rijkswaterstaat. Movares treedt effectief en flexibel op bij opvragen van alle benodigde gegevens, aldus de opdrachtgever.

Uitgevoerde werkzaamheden

Jaarlijks levert Movares een monitoringsrapport ‘Milieu en Omgevingseffecten MaVa’ over de jaren 2014-2018. Het jaarlijkse monitoringsrapport vormt een controle op de realisatie van in het Tracébesluit opgenomen milieumaatregelen en de opgetreden hindereffecten op de omgeving.

Ter afsluiting van de opdracht wordt ook een eindevaluatie opgesteld over de periode 2011-2018. Hierin rapporteren we over de effecten in de aanlegfase en effecten in de gebruiksfase. Een concept-jaarrapportage wordt voorgelegd aan alle betrokken regionale overheden en vastgesteld in het bestuurlijk overleg. Hiermee krijgen alle betrokken overheden inzicht in de daadwerkelijke effecten en de eventuele afwijkingen ten opzichte van het Tracébesluit.

LocatieMaasvlakte
Periode2016 - 2019
KlantRijkswaterstaat

Geluid

Bij Movares Geluid komen al de advieswerkzaamheden omtrent geluid, lawaaibeheersing en akoestiek samen.

Lees verder

Milieu, Natuur & Klimaat

Lees verder

Planstudie en MER

In opdracht van initiatiefnemers als gemeenten, provincies, ProRail en RWS werkt Movares aan planfase-projecten variërend van een bestemmingsplan tot een grote OTB- of MER-studie

Lees verder
Projectmanager planstudies en omgevingsmanagementfons.van.reisen@movares.nl+31 (0)6 - 23 03 57 24