Planstudie en MER

Aan grote infrastructurele projecten gaat meestal een lange voorbereidingstijd vooraf met diverse verkenningen en planstudies. Bovendien worden planstudies steeds integraler. Bijvoorbeeld wanneer bij de aanleg van een nieuwe weg de totale gebiedsopgave wordt meegenomen, of wanneer de voorbereiding van de aanbesteding in de planstudie wordt geïntegreerd. Voor het ingewikkelde en dynamische planstudieproces is kennis nodig van omgevingseffecten, ontwerp, verkeerskunde en verschillende technische disciplines. Movares heeft al deze disciplines in huis en kan u als opdrachtgever adviseren in het totale traject, vanaf de vroege planfase tot de uitvoering.

Werken aan een planstudie is het mooiste dat er is: verbinden van mensen en opgaven in een altijd dynamische omgeving
Projectmanager planstudies en omgevingsmanagementfons.van.reisen@movares.nl+31 (0)6 - 23 03 57 24

Vroege planfase

De (vroege) planfase is de eerste stap op weg naar het ontwerp en de realisatie van het infrastructurele werk. In deze fase worden onder meer MIRT-verkenningen uitgevoerd, trajectnota’s en milieueffectrapportages geschreven en tracébesluiten genomen. In opdracht van initiatiefnemers als gemeenten, provincies, ProRail en RWS werkt Movares aan planstudie-projecten variërend van een relatief klein bestemmingsplan tot een grote OTB- of MER-studie.

Verbinden en integreren

Onze planstudie-experts werken hierbij nauw samen met de technische specialisten, ontwerpers, milieuspecialisten, verkeerskundigen en kostendeskundigen. Onze adviseurs zijn dus gewend om ‘over de schutting’ te kijken. Onze planstudie-adviseurs zijn de spin in het web tussen de interne en externe projectmedewerkers, weten kennis te mobiliseren, te verbinden en te integreren. De taak van onze projectmanager is om te zorgen voor de coördinatie tussen de verschillende specialismen, alsmede de contacten met de opdrachtgever en de omgeving.

Draagvlak

In de planfase (verkenning en planuitwerking) worden alternatieven en varianten geïnventariseerd en onderzocht. Inbreng van belanghebbenden is noodzakelijk om de eisen/wensen uit de omgeving te kennen, draagvlak te creëren en informatie te verkrijgen. Zonder bestuurlijk draagvlak (commitment van de politiek, beschikbaar stellen van budgetten) kan een project niet van start gaan. Bij dit alles is het van belang de snelheid in het proces te houden gemaakte afspraken expliciet vast te leggen om te voorkomen dat uitgangspunten door de tijd worden achterhaald of opnieuw ter discussie worden gesteld. Dit onderdeel van projectbeheersing vereist een nauwe samenwerking tussen de projectmanager en de omgevingsmanager. Een complexe opgave in een dynamische omgeving? Vanuit onze pro-actieve en wendbare houding adviseren en ontzorgen wij u bij de totstandkoming van uw verkenning of planstudie.

Contractvorming

Het is belangrijk dat een planstudie niet op zichzelf staat, maar soepel doorwerkt naar de vervolgfasen. Door onze kennis en ervaring op het gebied van aanbestedingen en contracten zijn onze experts in staat om in een planstudie alvast voor te sorteren op het toekomstige contract met de aannemer; zelfs met de onderhoudsfase wordt rekening gehouden.