Ons project

Planuitwerking A27 Houten-Hooipolder

Rijdt u regelmatig op de A27 tussen Houten en Hooipolder? Dan weet u als geen ander dat daar vaak files staan. Zeker bij de Merwedebrug bij Gorinchem en tussen Everdingen en Lexmond staan automobilisten bijna elke dag vast. Daarom wordt hard gewerkt aan een oplossing: de planontwikkeling A27 ‘Houten-Hooipolder’.

Projectmanager planstudies en omgevingsmanagementfons.van.reisen@movares.nl+31 (0)6 - 23 03 57 24

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt de combinatie FLOW27 (Antea Group, Tauw, Goudappel Coffeng en Movares) aan verbreding van de A27 tussen de aansluiting Houten en knooppunt Hooipolder. Dit gebeurt door het toekomstvast uitbreiden van de wegcapaciteit bij de vier grote rivierkruisingen (Amsterdam Rijnkanaal, Lek, Merwede en Bergsche Maas). Ook worden de tussenliggende wegvakken voorzien van spitsstroken, worden verschillende aansluitingen verplaatst en aangepast, wordt de capaciteit van knooppunt Hooipolder uitgebreid met een vrije verbindingsboog en komt er een nieuwe verbindingsweg bij Raamsdonksveer vanwege het vervallen van aansluiting 34 vlakbij het knooppunt Hooipolder. Het is een omvangrijk project waarbij drie RWS-districten, drie provincies, drie waterschappen en tien gemeenten actief betrokken zijn.

Vraag van de opdrachtgever

Rijkswaterstaat heeft FLOW27 gevraagd het Voorkeursalternatief verder uit te werken tot (O)TB, inclusief een MER, conform de spelregels van het MIRT. Daarvoor moet een ontwerp worden gemaakt dat past bij het niveau van besluitvorming en uitvoerbaar is binnen het taakstellend budget. Ook moet een ontwerp-saneringsplan (O)SP opgesteld worden om de geluidsanering vanuit het Meerjaren Programma Geluid (MJPG) te realiseren en moet rekening gehouden worden met de rivierverruimende maatregelen aan de zuidzijde van de Merwedebrug in het kader van het Deltaprogramma.

Voor dit project hechtte Rijkswaterstaat extra belang aan de projectbeheersing, risicomanagement en de aanpak van voorziene en onvoorziene ontwerpoptimalisaties.

Uitgevoerde werkzaamheden

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft het consortium FLOW27 het wegontwerp van de wegverbreding, de inpassing in de omgeving, het constructief ontwerp van de rivierkruisingen (bruggen) en het Tracébesluit met daarbij behorende onderzoeken opgesteld. Om uiteindelijk te komen tot een Tracébesluit zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Opstellen wegontwerp in drie ontwerpfases (functioneel ontwerp, elementair ontwerp en inpassen ontwerp), inclusief optimalisatiestudies
  • Opstellen verkeerskundige onderbouwing door middel van verkeersmodellen, robuustheidstoetsen, verkeerskundige analyses, verkeersveiligheidsanalyses en dynamische verkeerssimulaties voor knooppunten, aansluitingen en start/eindlocaties van toegevoegde wegcapaciteit
  • Inpassen (zowel constructief als wegontwerp) van drie grote nieuwe rivierkruisingen (bruggen)
  • Opstellen van Ontwerp Tracébesluit (OTB) en Tracébesluit (TB) en beantwoorden van zienswijzen (GRIP)
  • Opstellen van de, bij het OTB behorende, onderzoeken, zoals akoestisch onderzoek, natuur, water, luchtkwaliteit, externe veiligheid, landschappelijke inpassing en sociale veiligheid
  • Opstellen van een MER
  • Opstellen van een Saneringsplan
  • Omgevingsparticipatie door middel van omgevingsoverleg, e-participatie (o.a. ophalen klanteisen), werkateliers, ontwerptafels en zienswijzespreekuren

Bijzonderheden

Tussen OTB en TB is door de minister het besluit genomen om de drie grote rivierkruisingen volledig te vervangen in plaats van te verbreden. In korte tijd moest deze scopewijziging in het TB worden ingevoegd. Dit had als gevolg dat het wegontwerp voor 1/3 van het tracé opnieuw ontworpen moest worden en de rivierkruisingen moesten worden voorzien van drie constructieve ontwerpen voor de bouw van volledig nieuwe bruggen.

Innovatie binnen dit project

In de participatie met de omgeving is gebruik gemaakt van e-participatie. Hiermee kon iedereen belangrijke aandachtspunten aangeven op een kaart van het projectgebied. Dit is voor veel mensen laagdrempelig waardoor ook groepen worden bereikt die op informatieavonden veelal ondervertegenwoordigd zijn.

In de projectaanpak is gewerkt vanuit een hoofdspoor richting de mijlpalen van ontwerp, OTB en TB en met parallelsporen waarin verschillende lokale ontwerp- en inpassingsopgaven zijn opgepakt. Hiermee konden we flexibel inspelen op diverse issues die zich aandienden en konden deze na uitwerking en besluitvorming veelal zonder impact op de planning worden opgenomen in het hoofdspoor.

LocatieA27
Periode2015 - 2018
KlantRijkswaterstaat

Planstudie en MER

In opdracht van initiatiefnemers als gemeenten, provincies, ProRail en RWS werkt Movares aan planfase-projecten variërend van een bestemmingsplan tot een grote OTB- of MER-studie

Lees verder