Ons project

Ontwikkelkader Stationsstraat Putten

De gemeente Putten wil de Stationsstraat afwaarderen van een 50 km/u naar een 30 km/u weg. Dit vraagt om een andere inrichting van de straat, maar vergt ook een bredere blik op het gebruik en intensiteit van de bebouwing op de aangrenzende percelen. Aan de Stationsstraat zijn diverse bedrijfskavels gelegen. In de nota inbreidingslocaties is verwoord dat nieuwe bebouwing moet passen in het lint van de Stationsstraat en dat de bedrijfspercelen alleen mogen worden omgevormd naar woningbouw als ter plekke al een inrit aanwezig is. In deze nota is tevens een voorstel gedaan voor een mogelijke verkavelingsopzet. De gemeenteraad wil voor de bedrijfskavels een bredere afweging maken over de mogelijkheden van functieverandering van bedrijf naar wonen.

Adviseur/ontwerper van de fysieke leefomgeving anouk.ruijters@movares.nl+31 (0)6 - 53 41 64 86

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Putten heeft Movares gevraagd een startnotitie op te stellen, die een bredere (integrale) visie geeft op de ruimtelijke en functionele ontwikkelingsmogelijkheden van de Stationsstraat en omgeving.

Uitgevoerde werkzaamheden

Voor de gemeente Putten is een ontwikkelkader opgesteld voor de stationsstraat. Deze geeft op hoofdlijnen inzicht in de ruimtelijke- en functionele mogelijkheden van de Stationsstraat en is de basis voor verdere uitwerking van de plannen voor het afwaarderen van de verkeersfunctie, en de mogelijke herontwikkeling van de (bedrijfs)percelen aan deze straat. De resultaten van de ruimtelijk-functionele analyse zijn beschreven, waarin onder meer de thema’s cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit, groen en water, verkeer en mobiliteit, woonmilieus en invloeden van buitenaf zijn behandeld.

De resultaten van de inventarisatie zijn de basis geweest voor een visie op de toekomstige doorontwikkeling van de Stationsstraat en aangrenzende percelen. De visie geeft op hoofdlijnen antwoord op de vraag welke ontwikkelingen in het huidige en toekomstige straatbeeld passen en of en zo ja, welke kaders gesteld moeten worden aan eventuele herbestemming van de bedrijfskavels aan deze weg. Uitgangspunt is dat het ontwikkelkader moet uitdagen om ruimtelijke kwaliteit te realiseren.

LocatiePutten
Periode2017 - 2017
KlantGemeente Putten

Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet, waarin 26 wetten worden samengevoegd, in werking. Movares kan u helpen uw organisatie hiervoor klaar te stomen.

Lees verder

Planstudie en MER

In opdracht van initiatiefnemers als gemeenten, provincies, ProRail en RWS werkt Movares aan planfase-projecten variërend van een bestemmingsplan tot een grote OTB- of MER-studie

Lees verder

Stedenbouw en landschap

Van creatieve en strategische visies tot en met de uitvoering en het beheer van complexe projecten met betrekking tot stedenbouw; Movares werkt op alle schaalniveaus.

Lees verder