Ons project

MIRT-verkenning Multimodale Knoop Schiphol

In opdracht van het ministerie van I&W, Schiphol, ProRail, Vervoerregio Amsterdam, NS Stations voert Movares een MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) uit naar de Multimodale Knoop Schiphol, samen met Ecorys en APPM. Deze MIRT-verkenning richt zich op de noodzakelijke verbeteringen om de groei van het aantal reizigers en overstappers op Schiphol veilig te kunnen accommoderen. Het gaat hierbij om alle reizigersstromen die samenkomen in Plaza en omgeving: treinreizigers, busreizigers, luchtreizigers, taxi’s en diverse andere vormen van vervoer. Voor een aantal vervoerwijzen is sprake van een verdubbeling van het aantal reizigers tussen 2010 en 2040.

Projectmanager planstudies en omgevingsmanagementfons.van.reisen@movares.nl+31 (0)6 - 23 03 57 24

Vraag van de opdrachtgever

In de MIRT-Verkenning worden alternatieve oplossingen uitgewerkt om de toekomstige groei te kunnen faciliteren. Deze alternatieven worden beoordeeld op aspecten als kosten, veiligheid, capaciteit, kwaliteit en maakbaarheid. Aan het eind van de Verkenning moet een voorkeursbeslissing genomen kunnen worden over het voorkeursalternatief dat vervolgens verder wordt gedetailleerd, op weg naar realisatie.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares voert de werkzaamheden uit in een consortium met Ecorys en APPM. Het consortium zorgt voor inbreng van kennis over het ontwerpen van stations, het overleg met stakeholders, de uitwerking en beoordeling van projectalternatieven, de samenhang met andere projecten en de business case van het project. Movares heeft het ruimtelijk ontwerp gemaakt, doet de kostenraming, inventariseert de klanteisen, voert loopstroomsimulaties uit, werkt de faseringsmogelijkheden uit en adviseert op de aspecten veiligheid en security,

Samenwerking met andere partijen

Movares werkt in een consortium met Ecorys en APPM en werkt nauw samen met het ministerie I&W (diverse afdelingen), luchthaven Schiphol, ProRail en NS (treinstation), de vervoerregio Amsterdam (opdrachtgever busvervoer), gemeente Haarlemmermeer en veiligheidsregio.

Duurzaam

In de Verkenning zijn de ambities op duurzaamheid verkend, samen met de opdrachtgevende partijen. Dit heeft geresulteerd in een aantal ambities voor het vervolg op het vlak van energie, materialen, water en ruimtelijke kwaliteit.

Innovatief

Om de drukte op Schiphol goed in beeld te brengen zijn loopstroomsimulaties uitgevoerd met een model dat samen met de Universiteit Utrecht is ontwikkeld. Om in de toekomst ook het wachtgedrag van reizigers op Schiphol goed te kunnen simuleren, is aanvullend onderzoek gedaan naar het specifieke wachtgedrag van reizigers op Schiphol. Daarbij is gekeken naar het gebruik van de diverse functies en de duur van het verblijf in Plaza en directe omgeving.

Lees meer hierover in ons relatiemagazine QS

Planstudie en MER

In opdracht van initiatiefnemers als gemeenten, provincies, ProRail en RWS werkt Movares aan planfase-projecten variërend van een bestemmingsplan tot een grote OTB- of MER-studie

Lees verder