Ons project

MIRT Verkenning A58 Eindhoven-Tilburg

De A58 verbindt vijf Brabantse steden en is daarmee een belangrijke snelweg voor de provincie Noord-Brabant. Met name tussen de knooppunten Eindhoven en Tilburg en Sint-Annabosch en Galder (ten zuiden van Breda) is er steeds vaker filevorming. Het Ministerie van IenM heeft Movares gevraagd een MIRT Verkenning uit toe voeren voor het traject Eindhoven-Tilburg, inclusief de knooppunten Batadorp/Ekkersweijer en De Baars (fase 1). Doel van deze MIRT Verkenning was een brede analyse van mogelijke oplossingsrichtingen, om uiteindelijk te komen tot een voorkeursalternatief.
Inmiddels wordt met hetzelfde team van Movares, aangevuld met onderzoeksbureau Decisio, geopereerd voor fase 2 van de verkenning. Nu in opdracht van Rijkswaterstaat. De scope is uitgebreid met het deel Sint-Annabosch – Galder. Doel van deze fase is te komen tot een besluit over de voorkeursvariant.

Vraag van de opdrachtgever

Het Ministerie van IenM heeft Movares gevraagd een beslisdocument op te stellen voor fase 1 van de MIRT-verkenning, aangevuld met een Value-Engineering rapportage en een Quick Scan Natuur.
Rijkswaterstaat vroeg vervolgens een beslisdocument voor fase 2 van de MIRT-verkenning aangevuld met bijlagen voor wegontwerp, effectenonderzoeken voor geluid, lucht, gezondheid, externe veiligheid, natuur, archeologie en cultuurhistorie, bodem en water, verkeer en verkeersveiligheid en een MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse).

Bijzonderheden

De verkenning van het traject Eindhoven-Tilburg van de A58 maakt onderdeel uit van het project InnovA58. In het project InnovA58 werken Provincie Noord-Brabant, Rijksoverheid en regionaal bedrijfsleven samen om de doorstroming op de A58 sneller te verbeteren dan aanvankelijk gepland door het Ministerie van IenM. Om dat te bereiken kiest InnovA58 voor een innovatieve benadering.

Uitgevoerde werkzaamheden

Fase 1:
• uitvoeren van een Value Engineering-studie samen met een brede groep stakeholders (voornamelijk gemeenten)
• inbreng inhoudelijke expertise ter onderbouwing van de afwegingen
• opstellen van een eindrapportage ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming
• procesbegeleiding

Fase 2:
• opstellen wegontwerp inclusief aanleveren gegevens voor kostenraming
• opstellen effecten onderzoeken
• opstellen MKBA
• opstellen Eindrapportage t.b.v. besluitvorming
• uitvoeren van optimalisatiesessies met een brede groep stakeholders (voornamelijk gemeenten)
• procesbegeleiding

Innovatie een van onze pijlers

Via een separate opdracht is in beeld gebracht wat voor mogelijkheden er waren om (duurzame) innovaties toe te passen bij de aanleg van de weg.

Samenwerking

Samen met Infram en Goudappel Coffeng heeft Movares onder de naam MOVING ingeschreven. Infram verzorgde hierbij het project-/procesmanagement en het schrijven van de rapportages. Goudappel verzorgde het onderdeel verkeer. Movares heeft het beslisdocument opgesteld voor fase 1 van de MIRT-verkenning, aangevuld met een Value-Engineering rapportage en een Quick Scan Natuur. Voor fase 2 heeft Movares het beslisdocument opgesteld van de MIRT-verkenning en een MKBA(zie kopje uitgevoerde werkzaamheden)

LocatieEindhoven
Periode2013 - 2015
KlantMinisterie van I&W

Omgevingsmanagement en participatie

Solide omgevingsmanagement draagt bij tot een soepel verloop van het bouwproces. Voor u als opdrachtgever betekent dit een beter projectresultaat èn een positief imago. De omgevingsmanagers van Movares zorgen ervoor.

Lees verder

Planstudie en MER

In opdracht van initiatiefnemers als gemeenten, provincies, ProRail en RWS werkt Movares aan planfase-projecten variërend van een bestemmingsplan tot een grote OTB- of MER-studie

Lees verder

Procesmanagement

Movares levert procesmatige, inhoudelijke en projectmatige advisering in alle projectfasen, van initiatief tot realisatie en exploitatie voor zowel publieke als private opdrachtgevers.

Lees verder

Projectmanagement

Movares biedt u deskundig projectmanagement bij complexe vraagstukken en multidisciplinaire projecten.

Lees verder