Geotechniek

Geotechniek (en funderingstechniek) heeft betrekking op elke vorm van engineering waarbij de vervorming en sterkte van de bodem een rol spelen. Movares levert geotechnisch advies voor uiteenlopende vraagstukken zoals funderingen voor gebouwen en kunstwerken, stabiliteit en zetting van ondergronden, het ontwerpen van grondkeringen en de effecten van bouwwerkzaamheden op de omgeving. Ook adviseren wij over actuele vraagstukken zoals klimaatadaptatie en innovaties, doen wij risicobeoordelingen en bieden wij geotechnische ondersteuning voor vergunningsaanvragen.

Geotechnische risico-inventarisatie

De Nederlandse bodem kan, als gevolg van onzekerheden in de bodemgesteldheid, een efficiënte projectvoortgang verstoren. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van wateroverlast, te grote zettingen, instabiliteiten en andere uitvoeringsproblemen. Onze werkwijze is daarom gebaseerd op een risico gestuurde aanpak. Hierbij worden per bouwfase alle risico’s in kaart gebracht. Daarna worden de risico’s beoordeeld en maatregelen geformuleerd om ongewenste gevolgen te kunnen beheersen. Deze beheersmaatregelen zijn stuk voor stuk gekoppeld aan een specifieke bouwfase en dat heeft als voordeel dat op een eenvoudige wijze op het proces gestuurd kan worden. Zo brengen we in elke fase van het project de risico’s helder in beeld en kan het project op praktische en kostenefficiënte wijze uitgevoerd worden.

Innovatie in alle opgaven

Van kleine, relatief eenvoudige projecten, tot grote complexe projecten: wij leveren geotechnisch advies voor elke opgave. Aan de basis van onze adviezen ligt jarenlange ervaring met het gehele proces, vanaf grondonderzoek en advisering tot en met uitvoeringsbegeleiding. Daardoor ontstaan technisch doordacht en innovatieve ontwerpen. We hebben delen van de geotechnische werkzaamheden slim kunnen automatiseren zodat de werkprocessen efficiënt verlopen. Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van steile taluds, zettingen en wateroverlast.

Bouwen langs het spoor

Movares werk veel aan projecten in, en direct nabij het spoor. Daardoor hebben wij veel ervaring met het beschouwen van de invloed van beoogde werkzaamheden op bestaande spoorwegen. Denk hierbij aan de invloed van het bouwrijp maken (ophogen), heien en trillen van funderingspalen, damwanden en bouwkuip. Maar ook van het ontgraven (van de bouwkuip), bemalingen, etc. Wij inventariseren de mogelijke risico’s en knelpunten en tonen aan of, en hoe de werkzaamheden invloed hebben op het spoor. Uiteraard biedt dit een uitdaging voor projectontwikkelaars. Wij adviseren hen in dit proces om op een zo efficiënte mogelijke methode (binnen budget en planning) de bouw te kunnen realiseren.