Ons project

VleuGel Randstadspoor

Rond het spoorknooppunt Utrecht wordt de capaciteit in 2 richtingen verhoogd. Tussen Vleuten en Utrecht en tussen Utrecht en Houten Castellum worden de sporen verdubbeld, extra stations gebouwd, stations vernieuwd en wordt de doorstroomsnelheid van het station Utrecht verhoogd.

Vraag van de opdrachtgever

Complete engineering en uitvoeringbegeleiding van verkenning tot en met uitvoering.

Uitgevoerde werkzaamheden

Verkenningen, Planstudie, Ontwerp Tracébesluit, Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Faseringsontwerp, Uitvoeringsontwerp, Bestekken (gedeeltelijk), D&C-contracten (gedeeltelijk), Uitvoeringsbegeleiding, Projectmanagement

In het kader van Bouwmanagement en Advies heeft Movares de contractbegeleiding, de Bouwprocesleiding en de bouwbegeleiding oplevering en overdracht verzorgd.

Treinbeveiliging Vleugel RandStadSpoor: Realiseren van de beveiliging van de spoorverdubbeling en van de uitbreiding van de sporen Houten en Houten Castellum. Tevens het ontwerpen van een nieuwe beveiliging voor Utrecht CS met als doel zoveel mogelijk treinen per dag af te handelen.

Movares voert in samenwerking met de aannemer tijdens de treinvrije perioden de bouwbegeleiding en bouwprocesleiding uit.

Bijzonderheden

Het bijzondere aan dit project is dat er zeer veel en intensief is samengewerkt tussen Prorail VleuGel en Movares en waar veel verschillende expertises bij betrokken zijn. Er zijn sporen verbreed, nieuwe stations ontworpen en kunstwerken gebouwd. Over het gehele traject worden elektrotechnische installaties ontworpen en ontwikkeld.

In het kader van Baan en spoorwegbouw zorgt Movares voor engineering, fasering en bouwbegeleiding van het spoorwerk binnen het project. Met name de ombouw van het emplacement Utrecht in verband met verhogen van de snelheid, stelt hoge eisen aan de fasering.

Movares heeft experts op dit gebied van uiteenlopende technische velden en kan hiervoor een integrale oplossing bieden.

Binnen dit project wordt een spoorverdubbeling gerealiseerd in het traject Utrecht-Vleuten in sterk veranderende stedelijke omgeving (ontwikkeling Vinex-locatie Leidsche Rijn en verlegging rijksweg A2); Verder de realisatie viersporigheid te Houten met bouw en verbouw van kunstwerken midden in centrumgebied;

De ombouw van het emplacement Utrecht Zuidzijde;

En de uitbreiding van vier naar zes of acht sporen op het tracé Utrecht-Utrecht Lunetten; Met als complexe uitdaging de fasering van zowel weg- als railinfrastructuur.

Samenwerking

Goede en intensieve samenwerking tussen ProRail VleuGel en MN. Het project VleuGel grenst aan diverse grote projecten, waardoor  intensieve samenwerking over raakvlakken en integratie noodzakelijk is. Het betreft de projecten HOV om de Zuid, Utrecht OVT, Rabobrug, Stadskantoor Utrecht en vernieuwing perrons 3/4/5 Utrecht Centraal.

LocatieUtrecht
Periode1998 - 2016
ArchitectIng. H.K. Woltjer
KlantProRail

Bouwprocesleiding

Volledig controle op het proces Bij realisatie van grote en/of complexe uitvoeringswerkzaamheden is het bouwproces een belangrijke factor. Daarom is Bouwprocesleiding bij Movares  een specifiek…

Lees verder

Trillingshinder en schade

Een steeds vaker voorkomend aspect bij de aanleg van infrastructuur of het uitvoeren van bouwwerkzaamheden zijn trillingen tijdens de bouw of na oplevering. Leidt het…

Lees verder

Trillingsmetingen

Bouwwerkzaamheden zijn een belangrijke trillingsbron. Het kan daarbij gaan om het heien van funderingspalen, het trillen van damwanden of het verdichten van grond met trilplaten…

Lees verder

V&G-plannen Ontwerpfase en Uitvoeringsfase

Een V&G-plan is een projectspecifiek document waarin wordt beschreven wat binnen het project is geregeld t.a.v. de veiligheid en gezondheid voor werkenden.

Lees verder

Vergunningenmanagement

Wie wilt bouwen of verbouwen heeft daarvoor verschillende vergunningen nodig. De complexiteit van het te realiseren werk, de steeds veranderende wetgeving en het binnen kort…

Lees verder

Dynamica en modellering

Movares heeft een brede expertise op het gebied van trillingsmetingen, het beoordelen van trillingshinder en -schade door (rail)verkeer en bouwwerkzaamheden.

Lees verder

Projectmanagement

Movares biedt u deskundig projectmanagement bij complexe vraagstukken en multidisciplinaire projecten.

Lees verder

Vergunningen

De discipline Vergunningen van Movares adviseert rondom en verzorgt alle publiekrechtelijke toestemmingen die u nodig heeft om uw project te kunnen realiseren.

Lees verder