PHS – Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft tot doel om ruimte op het spoor te creëren voor het groeiende personen- en goederenvervoer. Zodoende kan de trein de economische centra van Nederland bereikbaar houden. Het gaat bij PHS om extra ruimte op de vier drukste personentrajecten en om het versterken van het goederenvervoer in een landelijk samenhangend spoornetwerk. PHS heeft dan ook verschillende effecten en consequenties op zowel nationaal, regionaal  als lokaal niveau.

Wat houdt PHS in?

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer heeft vier speerpunten:

  • hoogfrequent spoorvervoer op de drukste trajecten in de Randstad;
  • samenhangende regionale OV-systemen waarvan het spoorvervoer -met name de Sprinters- de ruggengraat vormt;
  • kwalitatief goede reistijden naar de landsdelen;
  • toekomstvaste routestrategie spoorgoederenvervoer.

PHS heeft een investeringsvolume van 4,5 miljard en heeft 2028 als eindbeeld. Als onderdeel van PHS zijn zes corridors benoemd:

PHS algemene kaart

1. OV SAAL: Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad;
2. (Alkmaar – Amsterdam) Utrecht – ’s Hertogenbosch (Eindhoven);
3. (Schiphol) Utrecht – Arnhem (Nijmegen);
4. (Schiphol – Leiden) Den Haag – Rotterdam (Dordrecht – Breda – Eindhoven);
5. Goederen Zuid (Kijfhoek – Venlo);
6. Goederen Oost (Elst – Oldenzaal).

Voor deze corridors zijn verschillende maatregelen gedefinieerd die variëren van de complete ombouw van emplacementen, uitbreiding van opstelterreinen en reistijdverkorting. Daarnaast zijn maatregelen benoemd voor locaties waar geen uitbreiding van de spoorinfra is voorzien, maar waar door het toenemend aantal treinen wel sprake is van effecten op de omgeving. Denk daarbij aan Geluid, Trillingen, Externe Veiligheid etc. en ook aan het aanpassen van stations om de grotere aantallen reizigers goed te kunnen faciliteren.

Veranderingen voor spoor én omgeving

PHS betekent dat er  veranderingen gaan plaatsvinden op, maar ook naast en rond het spoor. Meer reizigerstreinen betekent meer reismogelijkheden. Zo moet bijvoorbeeld de kwaliteit van de stationsomgeving  dan ook op peil zijn om de groeiende reizigersstroom aan te kunnen en nieuwe reizigers te verleiden om van de trein gebruik te maken. Meer treinen biedt ook kansen voor ruimtelijke ontwikkeling rond het station en het functioneren van het station als knooppunt tussen de verschillende vervoersstromen.

De extra reizigers- en goederentreinen die als gevolg van PHS kunnen gaan rijden, zullen ook zorgen voor wijzigingen in emissies van geluid en trillingen. Maar ook kunnen andere dichtligtijden van overwegen impact hebben op de omgeving. PHS biedt ruimte voor een oplossing van eventuele knelpunten. Het is van groot belang om een evenwichtig pakket van maatregelen samen te stellen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

PHS is een van de grootste investeringsprogramma’s in het bestaande spoorwegennet in decennia en gaat grote impact hebben op de omgeving van het spoor en de stations. Als grootste advies- en ingenieursbureau in de spoormarkt is Movares betrokken bij de planontwikkeling van veel van de projecten van het PHS programma. Movares is ook als geen ander thuis in de omgeving van het spoor en ziet PHS als kans om niet alleen het spoor zelf, maar juist ook die omgeving een kwaliteitsimpuls te geven.

PHS kansen-atelier!

Om gemeenten en andere “buren” en gebruikers van het spoor inzicht te geven in de ruimtelijke en financiële gevolgen van PHS, biedt Movares aan om een kansen-atelier te organiseren. In zo’n atelier verkennen we wat er  gaat gebeuren als gevolg van PHS. Wij verzorgen hiervoor de input bestaande uit de volgende onderdelen:

  • een overzicht van het aantal treinen dat in 2028 stopt op de stations en rijdt over overwegen;
  • een inschatting wat dit betekent voor de groei in het voor- en natransport;
  • een inschatting van de fysieke impact van spooruitbreiding.

Naar aanleiding van dit atelier stellen we voor gezamenlijk met u de kansen en opgaven – stations, de stationsomgevingen, overwegen en ketenmobiliteit – verder in kaart te brengen. Expertises die we hierbij kunnen gebruiken zijn:

Ketenmobiliteit
Met de komst van meer treinen wordt een station per trein beter bereikbaar. Dit heeft gevolgen voor het aantal fietsenstallingen op het station, verkeersbewegingen van en naar het station en de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling van het stationsgebied. Movares kan inzichtelijk maken in welke mate de bereikbaarheid van een station zich ontwikkelt, hoe dit zich verhoudt tot stations in de omgeving en wat het betekent voor de onderlinge verhouding van de stations.

Leefbaarheidscan
Wij staan voor leefbare plekken, waar het prettig verblijven is. Met name in gebieden waar de dynamiek van mobiliteit een rol speelt is niet alleen de functionaliteit, maar ook de belevingswaarde van belang voor een leefbaar gebied. In een quick scan analyseren wij locaties op gebruikers-, belevings- en toekomstwaarde en doen wij voorstellen voor een leefbare, duurzame plek.

Overwegen
Meer treinen betekent dat de spoorbomen bij overwegen langer dicht zijn. Dit brengt een verslechterde bereikbaarheid over de weg met zich mee. Zo kan Movares  voor u kwantitatief inzichtelijk maken wat het effect op de bereikbaarheid over de weg  is.

Gebiedsontwikkeling
Een verbeterde bereikbaarheid maakt  het stationsgebied wellicht aantrekkelijk voor gebiedsontwikkeling. De spoorse omgeving vraagt aandacht ten aanzien van milieu en leefomgeving, maar kan een bijdrage leveren in de versterking van het gebied. Deze locaties lenen zich uitstekend voor het creëren van een stedelijke programmatische mix-kwaliteit om in te wonen, werken en recreëren. Movares is uw adviseur op gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en vastgoed.

Beleidsproces
Movares kent de weg bij ProRail, NS en de betrokken ministeries en kan voor u het hele beleidsproces rond PHS verzorgen. Ook kunnen we voor u de samenwerking zoeken met gemeentes en regionale of provinciale overheden.

Movares bij u ‘om de hoek’

Vanuit onze regiokantoren focussen wij ons op het vormgeven van bereikbaar in uw omgeving:

Hierdoor zit altijd een vestiging van Movares ‘om de hoek’. Ondersteund door de grote en diverse expertises vanuit ons hoofdkantoor in Utrecht zijn wij van alle markten thuis.