Ons project

Vermindering uitstoot stikstofoxiden bouwprocessen en bouwlogistiek

Nederland staat voor een grote uitdaging. In 2030 moet de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in de bouw met 60% gereduceerd zijn t.o.v. het peiljaar 2017. De recente NOx problematiek heeft de druk om de verduurzamingstransitie in de bouwsector te versnellen alleen maar vergroot. Wij deden onderzoek naar de mogelijk te treffen maatregelen.

Emissieloos Bouwen

De Topsector Logistiek, TNO en DigiGo is gevraagd een kennis- en innovatieprogramma Emissieloos Bouwen in te richten. Het doel van dit programma is om in 2022 en 2023 innovaties voor emissiearme bouwconcepten en een effectieve bouwlogistiek te ontwikkelen. Vanuit dit programma kreeg Movares de vraag te onderzoeken hoe de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in bouwprocessen en bouwlogistiek in de stad kan worden verminderd. Na uitvoerig onderzoek en consultaties met diverse marktpartijen kwamen wij met vier concrete aanbevelingen.

Bouwlogistieke maatregelen en nieuwe bouwmethoden

Het onderzoek bestond uit twee delen. Het eerste deel richtte zich op de effecten van bouwlogistieke maatregelen op de uitstoot van stikstofoxiden, voor zowel grootschalige nieuwbouwprojecten als renovatieprojecten. Het ging hierbij onder andere om maatregelen als een verplichte bouwhub, elektrificatie van transportmaterieel en een gebiedsgerichte aanpak. Het tweede deel bestond uit het onderzoeken wat de effecten op NOx-uitstoot zijn wanneer nieuwe(re) bouwmethoden worden gebruikt, zoals prefab of hout/CLT (cross laminated timber).

Vier concrete aanbevelingen

Uit het onderzoek blijkt dat nieuwe logistieke concepten en digitalisering leiden tot een aanzienlijke NOx-reductie. Op basis van deze resultaten hebben wij vier aanbevelingen geformuleerd.

 1. Inzetten bouwhubs binnen grootschalige nieuwbouwprojecten
  Op korte termijn is er veel winst te behalen door het inzetten van bouwhubs binnen individuele projecten. Door een verbeterde ketensamenwerking tussen partijen binnen de uitvoering van een bouwproject kunnen goederen gebundeld worden waardoor er minder transportbewegingen nodig zijn. Dit wordt in de praktijk vaak al toegepast bij bijvoorbeeld postzegellocaties waar weinig ruimte is en er mogelijk veel overlast op de omgeving kan zijn.

 2. Een gebiedsgerichte aanpak
  Een gebiedsgerichte aanpak met ketenregie en een rol voor de overheid is het doel voor lange termijn. Op die manier kan de overheid vanaf de start van de planfase een efficiëntieslag maken. Daarnaast kan er met deze aanpak rekening worden gehouden met locaties nabij stikstofgevoelige natuur. Met een gebiedsgerichte aanpak valt ook de grootste winst op NOx- en CO2-emissie, impact op de omgeving én een regionale benadering voor stikstof te behalen. Dit vraagt echter om een flinke procesaanpassing. Ketenpartners in een bepaald project of gebied zullen namelijk met elkaar moeten gaan samenwerken én informatie delen. Op dit moment ontbreekt de ervaring en middelen om de gebiedsgerichte aanpak breed toe te passen. De bouwsector en (regionale) overheid zal hierin moeten investeren om positieve effecten op zowel NOx-emissie als synergie en impact op de omgeving te vergroten.

 3. Monitoren en vervolgonderzoek
  Trends zoals robotisering, digitalisering en industrialisering zorgen ervoor dat de inzet van nieuwe bouwmethoden mogelijk is. Tegelijkertijd zien we ook dat andere factoren als bouwsnelheid, hinder in de stad en eisen van bevoegd gezag de keuze voor een bouwmethode beïnvloeden. Ten opzichte van traditionele bouw verschillen de alternatieve bouwmethoden met name op het aspect dat er veel geprefabriceerd wordt buiten de stad. De bouwlogistieke en uitvoeringsdata van projecten om dat aan te tonen ontbreekt echter in veel gevallen. Daarom is onze derde aanbeveling het monitoren van projecten met alternatieve bouwmethoden en het uitvoeren van vervolgonderzoek. Dit vervolg onderzoek zal zich moeten focussen op de impact van alternatieve bouwmethoden op het aantal en type transportbewegingen (materiaal en personeel) en de inzet van mobiele werktuigen. Hierdoor krijgen we inzicht in de uitstoot van de gehele keten.

 4. Opdrachtgevers proactief in beleid
  Opdrachtgevers en hun beleid spelen een belangrijke rol in het schetsen van de juiste kaders. Ook kunnen zij sterk sturen bij de aanbesteding van nieuwe bouwprojecten. Naast criteria over de doorlooptijd van de uitvoeringsfase en de bereikbaarheid kan een opdrachtgever ook criteria opnemen om verstoringen voor de omgeving te minimaliseren. Ook het thema monitoring kan de opdrachtgever opnemen in het schetsen van de juiste kaders.

Vervolgonderzoek en Living Labs

Op basis van dit onderzoek en onze aanbevelingen gaan we met elkaar aan de slag om meer bouwlogistieke en uitvoeringsdata beschikbaar te maken en de impact van nieuwe alternatieve bouwmethoden verder te concretiseren. Dit zal plaatsvinden in vervolgonderzoek en in zogenaamde Living Labs; locaties waar innovaties in de praktijk worden gebracht.

Periode2022 - 2022
KlantTopsector Logistiek

Transport & Logistiek

Logistiek is het kloppend hart van de samenleving en zeker voor de stad. Willen we Nederland bereikbaar én leefbaar houden, dan zijn er creatieve en...
Lees verder

Duurzaamheid

Duurzaam werken en duurzame oplossingen leveren vele voordelen op voor onze opdrachtgevers in winst, efficiëntie, draagvlak of imago.

Lees verder

Milieu, Natuur & Klimaat

Lees verder

Transitie naar zero-emissie

Het vervoer van de toekomst is emissieloos en van hoge kwaliteit. Dit is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen...
Lees verder