Ons project

Herontwikkeling woonwijk Gageldonk-West

De gemeente Bergen op Zoom werkt aan een grootschalige herstructurering van de wijk Gageldonk-West met nieuwe woningen en meer kwaliteit van de openbare ruimte. De gemeente heeft ons gevraagd het ontwerp hiervoor op te stellen en de aanbesteding te begeleiden. Dit alles in nauwe samenspraak met de bewoners van het gebiedsdeel Vijverberg-Zuid.

Duurzame en groene woonomgeving

Samen met woningcorporatie Stadlander geeft de gemeente een impuls aan de wijk door het realiseren van 131 nieuwe woningen – een mix van levensloopbestendige woningen, eengezinswoningen en appartementen – en opwaardering van de openbare ruimte. Het is de ambitie van de gemeente om de openbare ruimte beter te laten aansluiten op de behoeften van de bewoners, met veel groen en water. Ook dient de wijk klimaatbestendig te zijn. Van een naoorlogse stadswijk verandert Gageldonk-West in een hippe, levendige, duurzame en groene woonomgeving. 

Ontwerp

Met behulp van het Programma van Eisen dat is opgesteld door de gemeente is hebben wij een ontwerp gemaakt waarin verschillende aspecten zijn meegenomen:

  • (verkeers)veiligheid
  • kabels en leidingen
  • riolering en afwatering (e.g. realiseren van wadi’s)
  • groenstructuren en het plaatsen van nieuwe bomen
  • aansluiten op de stedenbouwkundige visie
  • verkeer en parkeren
  • materiaalkeuze
  • toegankelijkheid
  • openbare verlichting
  • afval

Bewonersparticipatie

Deze onderwerpen zijn ook besproken tijdens een tweetal participatierondes met bewoners en de woningbouwcorporatie. Het resultaat hiervan in een breed gedragen ontwerp.

Klimaatbestendig

Bij de inrichting van de openbare ruimte is rekening gehouden met de veranderingen van het klimaat. Zo is er zo min mogelijk verharding opgenomen in het ontwerp, worden plantvakken voorzien van inheemse planten en wordt hemelwater afgekoppeld en zo veel als mogelijk oppervlakkig afgewaterd.

Samenwerking

In dit project hebben we samengewerkt met gemeente Bergen op Zoom, woningcorporatie Stadlander, nood- en hulpdiensten en de bewoners.

LocatieBergen op Zoom
Periode2021 - 2022
KlantGemeente Bergen op Zoom

Gerelateerd nieuws & publicaties