Ons project

Verkenning zoetwatervoorziening via Amsterdam-Rijnkanaal

Het water in het IJsselmeer en Markermeer is van belang voor ruim 30% van de watervoorziening in Nederland. De belangrijkste ‘toeleverancier’ van zoet water is de IJssel. In de zomer van 2018 was de waterstand in de IJssel extreem laag door een lange droge periode. Vanwege de klimaatverandering is het risico op herhaling groot. Samen met HydroLogic, Infram en Rijkswaterstaat verkennen we of extra watertoevoer via het Amsterdam-Rijnkanaal een oplossing biedt voor de zoetwatervoorziening in Nederland.

Klimaatverandering

Bij een tekort aan zoet water krijgt het zoute water de kans Nederland in te stromen. Dit leidt tot nadelige effecten op verschillende van water afhankelijke functies, zoals de drinkwaterwinning en de landbouw. Het verhogen van de doorvoercapaciteit via het Amsterdam-Rijnkanaal, de zgn. ARK-route. is een van de mogelijke maatregelen om Nederland tot in elk geval 2050 te blijven voorzien van voldoende zoetwater. De ARK-route begint in Tiel en eindigt in het IJmeer, dat grenst aan het Markermeer. Vervolgens kan via de Houtribsluizen water naar het IJsselmeer worden gebracht.

Studieopzet

Deze studie richt zich op het deel tussen Tiel en regio Amsterdam, inclusief een extra gemaal tussen het ARK en het IJmeer. In de ARK-verkenning is de mogelijkheid onderzocht om het Markermeer – dat samen met het IJsselmeer onze grootste zoetwatervoorraad vormt – via het Amsterdam-Rijnkanaal te voeden vanuit de Waal.

Hydraulisch model

Met een hydraulisch model berekenen we wat de consequenties zijn van de verschillende hoeveelheden extra doorvoerwater. Ook een belangrijk aandachtspunt zijn de ecologische gevolgen van de ARK-route. Het Markermeer is een belangrijk Natura 2000-gebied. Bij aanvoer van extra water is het dus van belang dat een nieuwe bron – gebiedsvreemd water –  de natuurwaarden niet schaadt.

Extra gemaal

Een van de uitdagingen waar Movares Water zich voor inzet is het gemaal dat moet komen tussen het ARK en het Markermeer. We hebben een aantal potentiële locaties onderzocht en deze beoordeeld op onder meer de inpasbaarheid in de omgeving, aankoop van grond, de benodigde aanvoerkanalen, eventuele effecten op scheepvaart en het verplaatsen van functies, zoals jachthavens/recreatiehavens, woonboten, bestaande sluiscomplexen en de waterkoelfuncties van de wateren rondom de energiecentrale van Vattenfall. Op basis van een eerdere studie is het risico beoordeeld op het aantrekken van verzilt water. Uit de analyse blijkt de Diemerzeedijk de meest kansrijke locatie. Hier lijkt een gemaal het best inpasbaar en hoeft slechts een beperkt aantal bestaande functies te worden verplaatst.

Multidisciplinaire samenwerking

In deze verkenning hangen diverse factoren met elkaar samen: scheepvaart, natuur, waterstanden in aangrenzende gebieden. Het multidisciplinaire team met experts van HydroLogic, Infram en Movares Water zetten zich in om de complexe puzzel te leggen die belangrijk is voor de zoetwatervoorziening van Nederland, nu en in de toekomst.

Lees ook het artikel in ons relatiemagazine

LocatieAmsterdam Rijnkanaal
Periode2023 - 2024

Gerelateerd nieuws & publicaties