Ons project

Planstudie N264 Odiliapeel – Sint Hubert

De N264 tussen Odiliapeel en Haps is toe aan groot onderhoud. Dit biedt de mogelijkheid om naast het vervangen van het asfalt ook andere (verkeerskundige) knelpunten aan te pakken. De N264 is een drukke weg, er maakt veel langzaamrijdend bouwverkeer gebruik van en fietsers kunnen moeilijk oversteken. Wij zijn gevraagd een planstudie uit te voeren om samen met de gemeenten te komen tot een integraal en gedragen voorkeursalternatief.

Verkeersveiligheid

De gemeenten Odiliapeel en Sint-Hubert willen langs de N264 een parallelweg aanleggen voor langzaam verkeer om de veiligheid te verbeteren voor de overige weggebruikers. Ook worden de fietsoversteken aangepast en veiliger gemaakt.

Planstudie

Het projectgebied is opgedeeld in vier deelgebieden. In de planstudie hebben we de volgende stappen uitgevoerd:

  1. Inventariseren van (verkeerskundige) knelpunten in de huidige en toekomstige situatie (2030),
  2. Het uitwerken van oplossingsrichtingen en varianten,
  3. Het integraal afwegen van de verschillende varianten,
  4. Het opstellen en vaststellen van het integraal voorkeursalternatief.

Quickscan flora fauna en watertoets

In het proces is veel aandacht besteed aan de verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid, landschappelijke kwaliteit, duurzaamheid, het gewenst onderhoudsregime en de technische randvoorwaarden. Waar nodig zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd, zoals onder meer een quickscan Flora en Fauna en een watertoets. Ook hebben we onderzoek gedaan naar geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, niet-gesprongen conventionele explosieven en de milieukundige bodemkwaliteit.

Voorkeursalternatief

Dankzij de procesmatige aanpak en de nauwe betrokkenheid van diverse belangenorganisaties zijn we samen tot een integraal en gedragen voorkeursalternatief gekomen.

Groenstructuur en faunaverbindingen

Duurzaamheid was een belangrijk thema in de planstudie. Voor een integrale inpassing van weg, natuur-, groen- en waterstructuren hebben we een groenplan opgesteld op gebiedsniveau. Om de groenstructuur en faunaverbindingen te borgen in de varianten, zijn deze structuren ingepast als bouwstenen voor het ontwerp.

Samenwerking

Tijdens dit proces hebben we nauw samengewerkt met de gemeenten Uden (nu gemeente Maashorst), Mill en Sint-Hubert, BRO, waterschap Aa en Maas, nood- en hulpdiensten, Defensie/Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Noord-Brabant.

LocatieOdiliapeel, Sint Hubert
Periode2019 - 2021
KlantProvincie Noord-Brabant

Gerelateerd nieuws & publicaties