Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Extremen doen zich vaker voor, zoals heftige neerslag, langdurige warme periodes en uitzakkend grondwater. Dit alles heeft impact op het bebouwde gebied en op uw assets. Wij beschikken over de expertise om u te helpen omgaan met klimaatverandering. We hebben de ambitie om bij alle projecten de impact van klimaatverandering te beperken. Dit doen wij volgens het principe “Weten, Willen, Werken én Waken”.  

Weten

Dat het klimaat gaat veranderen staat vast. De gevolgen ervan zijn niet overal in Nederland hetzelfde. Op de hogere zandgronden is droogte een groot probleem terwijl aan de rivieren een vergrote kans op overstroming is. Het is dan ook belangrijk om goed te weten wat de situatie in uw gemeente of provincie is, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Wij brengen deze lokale gevolgen van klimaatverandering in beeld. 

 Dit doen wij door:​ 

 • Het in beeld brengen van de kwetsbaarheden​ (stresstesten) 
 • Verbinden met stakeholders in risicosessies​ 
 • Prioriteren van klimaatrisico’s  

Willen

Wij zijn voorstander van een participatief proces. Het gaat niet alleen om de techniek en infrastructuur, maar ook om bewustwording van de omgeving en de wil tot implementatie van nieuw beleid in uw organisatie. Op basis van de kwetsbaarhedenanalyse en risicodialogen werken we toe naar een adaptatiestrategie met concrete doelen. Bovendien zorgen we dat klimaatadaptatie geïntegreerd is met andere beleidsthema’s.

Wij kunnen voor u: 

 • Meekoppelkansen verkennen en benutten​ 
 • Ambities en concrete doelen vaststellen​: voor nu en voor later 
 • Samen met stakeholders strategie bepalen hoe deze ambities te bereiken​ 
 • Adaptatiestrategie of -programma opzetten

  Waken  

  In beleidsvisies, strategieën en plannen staan (lange termijn) duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen geven richting aan de uitvoeringsagenda’s. Op basis van deze uitvoeringsagenda’s worden er acties ondernomen ten behoeve van een klimaatbestendiger infrasysteem. Hoewel alle inzet bijdraagt, is niet altijd inzichtelijk in welke mate een activiteit bijdraagt aan het behalen van doelstellingen. Dit beperkt het vermogen om bij te sturen in de projectplanning, financiën, capaciteit en/of kennis. Wij bieden oplossingen: 

  • Inventarisatie van concrete, meetbare klimaatbestendige doelstellingen 
  • Een breed gedragen monitoringsplan  
  • Evaluatie in projectwerk: klimaatrobuustheidscheck 

   Werken 

   Een klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerp  waarborgt functionaliteit en levensduur van infrastructuur en bebouwde omgeving. Daarnaast  biedt dit meerwaarde voor mens én natuur in de directe omgeving. Maar hoe garandeer je, naast alle andere functionaliteiten en eisen, ook nog een klimaatbestendig en natuurinclusief ontwerp? Hoe vertaal je je klimaatstrategie richting uitvoering?  Wij kunnen helpen door: 

   • Een QuickScan van klimaatrisico’s in het plangebied​ 
   • Ontwerpdialoog: vaststellen van klimaatbestendige en natuurinclusieve ontwerpeisen​ 
   • Verkennen en borgen van ontwerp- en meekoppelkansen in VO/DO ​ 
   • Opstellen inspiratieboek voor klimaatbestendig en natuurinclusief ontwerp