Een van de knelpunten bij het klimaatbestendig inrichten van binnenstedelijke gebieden is een gebrek aan ruimte. De binnenstad wordt intensief gebruikt en dus is ruimte voor extra groen (ter voorkoming van hittestress, droogte en wateroverlast) niet zomaar te creëren. Slimme oplossingen in de ruimte zijn dus gewenst. Dit vraagt om de integratie van verschillende werkvelden in één strategie. Voor de provincie Zeeland, met als casus de gemeente Goes, is verkend hoe slimme mobiliteit (Smart Mobility) ruimte voor klimaatbestendige maatregelen vrij kan maken.

Zorgt Smart Mobility voor extra ruimte?

De provincie Zeeland is geïnteresseerd of Smart Mobility kan worden ingezet om klimaatadaptatie te versnellen. Hoe kan slimme mobiliteit ruimte creëren in de stad? En hoe kan deze ruimte zo effectief mogelijk worden ingevuld met maatregelen die bijdragen aan het verminderen van hittestress, wateroverlast en/of droogte?

Kansrijke locaties op basis van data

In een GIS-viewer is openbare data over klimaatrisico’s gecombineerd met mobiliteitsdata in Goes. Dit maakte ruimtelijke analyses mogelijk: waar zijn de grootste klimaatrisico’s? En waar liggen kansen om slimme mobiliteitsmaatregelen toe te passen? Vervolgens zijn er kansrijke locaties geselecteerd. Hier is geanalyseerd welk type klimaatbestendige maatregelen benodigd zijn om het klimaatrisico te beperken, maar is ook ingeschat hoeveel ruimte deze maatregelen vragen. Tot slot is per locatie onderzocht welke slimme mobiliteitstoepassing het mogelijk maakt om deze ruimte voor klimaatadaptatie beschikbaar te maken.

Word jij onze nieuwe collega?