Ons project

Klimaatkansen voor het centrum van Ede

Het veranderende klimaat is een feit en de gemeente Ede zet in op een integrale strategie voor klimaatadaptatie, door het in beeld brengen van wat klimaatverandering betekent voor de fysieke leefomgeving en samenleving met een lokale stresstest. De stresstest geeft inzicht in de impacts van klimaatverandering, waarbij de kwetsbare locaties worden gevisualiseerd. Naast het bepalen van de ruimtelijke impact wordt inzichtelijk waar knelpunten zitten. De kennis die hieruit gegenereerd werd is interessant voor het doen van ontwerpverkenningen en biedt de kans om klimaatadaptatie in de ontwikkelingen van het aangewezen transformatiegebied, namelijk het centrum, mee te nemen.

Vraag van de opdrachtgever

Het koppelen van het traject van de klimaatstresstest aan het traject van ontwerpverkenningen in het centrum van Ede, mede door de organisatie van een klimaatatelier. Van een integrale strategie en visie op een hoog niveau naar een lager niveau door uitwerking in concrete ontwerpverkenningen, maatregelen en oplossingsrichtingen. Ontwerpverkenningen voor een klimaatadaptief centrum in samenhang met de actuele ruimtelijke ontwikkelingen die daar spelen en rekeninghoudend met andere belangrijke thema’s zoals kansen voor biodiversiteit, gezondheid en het creëren van een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied.

Uitgevoerde werkzaamheden

Naar aanleiding van eigen onderzoek naar beschikbaar kaartmateriaal en de uitkomsten van de stresstest is eerst een korte inventarisatie en -analyse gedaan van het centrumgebied. Welke knelpunten zijn er en hoe zit het gebied in elkaar? Waar spelen ontwikkelingen? Daarna is er een klimaatatelier georganiseerd, waarbij men middels een werksessie is gezocht naar kansen. Verschillende disciplines van de gemeente zaten om tafel om door middel van stickers en stiften op een kaart aan te geven waar kansen liggen op het gebied van klimaatmaatregelen. De maatregelen en uitkomsten uit deze sessie zijn verwerkt in een klimaatkansenkaart voor het centrum van Ede. Daarnaast is er voor het Kuiperplein een apart schetsontwerp gemaakt. Het Kuiperplein wordt op termijn aangepakt, er was dus een extra kans om klimaatadaptatie mee te nemen in het nieuwe ontwerp. Het was een uitdaging om de functies parkeren en evenemententerrein te combineren met ruimte voor klimaat.

LocatieEde
Periode2018 - 2018
KlantGemeente Ede

Stedenbouw en landschap

Van creatieve en strategische visies tot en met de uitvoering en het beheer van complexe projecten met betrekking tot stedenbouw; Movares werkt op alle schaalniveaus.

Lees verder

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie: alleen samen werkt het! Ons klimaat verandert en dat raakt iedereen. Om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken is intensieve samenwerking nodig. Binnen...
Lees verder