De ruimte in ons land is beperkt en het bouwen van nieuwe infrastructuur is kapitaalintensief. Wonen, werken, recreëren, natuur en infrastructuur eisen meer en meer ruimte op. Daardoor wordt het steeds moeilijker om in alle behoeften te voorzien zonder de kwaliteit van de aanwezige ruimte aan te tasten. Intensivering van het bestaande ruimtegebruik en ondergronds bouwen zijn twee oplossingsmogelijkheden.

De stedelijke complexiteit, spoorwegovergangen, goederenvervoer door de steden, parkeren, veiligheidsaspecten, duurzaamheid en betrouwbaarheid van de infrastructuur… Issues die veel aandacht vragen. Van een mogelijkheid die vroeger vanwege kostenaspecten weinig benut werd, wordt meervoudig ruimtegebruik en dus ook ondergronds bouwen steeds meer een noodzakelijkheid.

Expertise
Movares heeft een grote bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van kennis op het gebied van ondergronds bouwen door onze betrokkenheid bij talloze projecten: fietstunnels, carparking, onderdoorgangen, ondergrondse parkeergarages, tunnels voor weg- of spoorverkeer en complete geboorde tunnels. Door de bundeling van kennis, expertise en innovatief vermogen hebben we de expertise in huis om complexe maatschappelijke vragen te kunnen beantwoorden. In de gehele keten, vanaf de eerste studies en vroege planfasen naar het ontwerp en de realisatie van projecten, tot en met het beheer en onderhoud. Vaak vinden de werkzaamheden plaats onder complexe omstandigheden: midden in een stad, op een druk station of onder een vaarweg. Daarom ontwerpen we integraal en met gevoel voor de praktijk. We zijn expert op het gebied van tunnels en hebben daarom ook een bijdrage geleverd aan het Handboek Tunnelbouw.

Aanbod
Wat kunnen we voor u betekenen op het gebied van ondergronds bouwen? Ons aanbod is breed: onder meer haalbaarheidsstudies, geotechnisch advies, voor- en definitief ontwerp, uitvoeringsontwerp, System Engineering, bepaling bouw- en investeringskosten, contract/bouwmanagement, beoordeling van de aanbiedingen, toetsing ontwerp en engineering derden, project- en procesmanagement,  risicomanagement, omgevingsmanagement, RAMSHE, tunnelveiligheid, tunnel technische installaties (VTTI), inspecties, advies met betrekking tot beheer en onderhoud.