Het weg- en railverkeer in het drukbevolkte Nederland blijft toenemen. Hierdoor zal in de toekomst de uitbreiding van auto- en spoorwegen een steeds grotere claim leggen op de beperkte ruimte. Om het mobiliteitsvraagstuk adequaat op te lossen worden in toenemende mate tunnels, onderdoorgangen en ondergrondse ruimten aangelegd. Dit biedt veel voordelen, maar heeft ook een keerzijde. Een calamiteit in een tunnel ontwikkelt zich vaak heftiger dan op maaiveld terwijl de hulpverlening de locatie lastiger kan bereiken.

Om een veilige tunnel, onderdoorgang of ondergrondse ruimte te realiseren is specialistische kennis nodig. Movares kan u door de veelheid van wet- en regelgeving heen loodsen en technische oplossingen ontwerpen. Zo komen we tot een tunnel die veilig is, ongestoord kan worden gebruikt en efficiënt kan worden onderhouden.

Specialist in ondergronds bouwen

Movares is specialist in ondergronds bouwen. Vanaf de eerste studies en vroege planfasen naar het ontwerp en de realisatie, tot en met het beheer en onderhoud. Voor zowel het proces als de techniek bundelen wij onze kennis expertise en innovatief vermogen om samen met u tot een optimaal resultaat te komen. Ons aanbod is breed: onder meer haalbaarheidsstudies, inpassingsstudies, MER’s, geotechnisch advies, voor- en definitief ontwerp, uitvoeringsontwerp, System Engineering, bepaling bouw- en investeringskosten, contract/bouwmanagement, beoordeling van de aanbiedingen, toetsing ontwerp en engineering derden, project- en procesmanagement, risicomanagement, omgevingsmanagement, RAMSHE, tunnelveiligheid, verkeer en tunnel technische installaties (VTTI), inspecties en advies met betrekking tot beheer en onderhoud van tunnels.

Tunnelveiligheid

Iedere tunnel is uniek in zijn soort en vraagt om een eigen aanpak. Movares beschikt over uitgebreide kennis van de huidige en de nieuwe tunnelwetgeving, bijbehorende regelgeving en van tunneltechniek. Wij kunnen u door de veelheid van wet- en regelgeving heen loodsen en technische oplossingen ontwerpen om te komen tot een veilige tunnel die ongestoord kan worden gebruikt en efficiënt kan worden onderhouden. Movares heeft uitgebreide kennis van de tunnelwet, bijbehorende regelgeving en van tunneltechniek om de tunnelveiligheidseisen te vertalen naar praktische oplossingen. Afhankelijk van de fase van het ontwerp leveren we voor het voorliggende vraagstuk de passende antwoorden. Hierbij maken we gebruik van bestaande leidraden en ontwerpvoorschriften. We onderkennen het belang van een integrale benadering van het veiligheidsaspect, waarbij tunnelveiligheid, reizigerscomfort en tunnelinstallaties een centrale plaats innemen. Deze integrale aanpak maakt het mogelijk om over de randen van het vakgebied heen te kijken en tot een samenhangende oplossing te komen.

Integraal ontwerpen

Een landtunnel, zinktunnel of een boortunnel. Movares levert kennis en expertise voor diverse soorten tunnels voor weg- en railverkeer. Van de landschappelijke inpassing via het ontwerp tot de organisatie en de bouwbegeleiding. Maar uiteraard voeren we ook deelopdrachten uit als het ontwerp en de engineering van een tunnel. Voor een boortunnel in een landelijk gebied is andere expertise vereist dan voor een tunnel in een complex stedelijk gebied. We hebben kennis op het gebied van ondergronds bouwen door onze betrokkenheid bij talloze grote en kleine projecten. Vaak vinden de werkzaamheden plaats onder complexe omstandigheden: midden in een stad, op een druk station of onder een vaarweg. Daarom ontwerpen we integraal en met gevoel voor de praktijk.

Centrum Ondergronds Bouwen (COB)

De komende jaren zijn veel tunnels toe aan renovatie en worden er ook veel nieuwe tunnels gebouwd. Het COB-netwerk zal daarbij oplossingen moeten vinden voor opgaven rondom veiligheid, levensduur en beschikbaarheid. Om die opgaven proactief, slimmer en beter op te pakken, wil het COB samen met de participanten een toekomstvisie op tunnels formuleren. Het filmpje hiernaast illustreert de analyse tot nu toe en de eerste stap in het proces: de scenarioworkshops tijdens het Diner van de Ondergrond op 20 juni 2016. Movares is uiteraard ook lid van het Centrum Ondergronds Bouwen.