digitale transformatie

Transitie naar zero-emissie

Transitie naar zero-emissie

Meer informatie?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het vervoer van de toekomst is emissieloos en van hoge kwaliteit. Dit is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Het moet schoner, slimmer en dus anders. De mobiliteitstransitie is daarin een belangrijk onderdeel. Voor slimme en schone stadslogistiek zijn er ambitieuze plannen voorgesteld. Zo is er afgesproken dat er in 2025 in 30-40 steden middelgrote zero-emissiezones voor stadslogistiek zijn ingevoerd. Ook wordt ingezet op zero-emissie bouwverkeer en mobiele werktuigen, klimaatneutrale en circulaire grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden (GWW), logistieke efficiencyverbetering en een Green Deal Binnenvaart.

Mobiliteit en logistiek

Om de overgang naar een zero-emissie mobiliteit en logistiek te realiseren is samenwerking tussen alle betrokken partijen van essentieel belang. Movares draagt hier graag aan bij door met de sector mee te denken over hoe we vervoersbewegingen steeds schoner en slimmer kunnen inrichten. Dit vraagt om een domein overstijgende aanpak. Mobiliteit en logistiek moeten namelijk bewust worden ingepast in de steeds schaarser wordende ruimte in en rond de steden. Andere opgaven, zoals de energietransitie en leefbaarheid van de stad, vragen namelijk ook om ruimte. Movares heeft vele disciplines in huis om zero-emissie vraagstukken op integrale wijze te benaderen, waaronder mobiliteit, logistiek, energie, klimaatadaptatie, omgeving- en procesmanagement.

Movares heeft ervaring met het simuleren van bruggen in verschillende applicaties. Hierin zijn alle scopeonderdelen opgenomen in beeld met tekstuele uitleg per onderdeel.
Yildirim Gökay rail systems engineer bij ProRail

Zero-emissie op lokaal, stedelijk en regionaal niveau

Ontwikkelingen op het gebied van zero-emissie in de fysieke leefomgeving zijn niet alleen zichtbaar op lokaal niveau. Ook op stedelijk en regionaal niveau. Zo zullen bij het invoeren van zero-emissie zones lokale bouwprojecten in de binnenstad duurzaam moeten worden uitgevoerd. De transitie naar zero-emissie bouwmaterieel en uitvoering is een enorme opgave. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het bepalen van de eisen en criteria die ze uitvragen aan de markt en hebben wij de impact van zero-emissie bouwplaatsen op het elektriciteitsnet in kaart gebracht. Daarnaast moet het steeds groeiende aantal elektrische voertuigen van energie worden voorzien. Dit vraagt veel van het elektriciteitsnet, terwijl de bestaande infrastructuur maar een beperkte capaciteit heeft. Er is behoefte aan de uitrol van een betrouwbare laadinfrastructuur. Wij helpen onze klanten hierbij op zowel procesniveau als bij de technische uitwerking. Zo zijn we betrokken bij pilotprojecten rondom de uitrol van laadinfra op verschillende locaties, zoals de Botlek, Kijfhoek en bij PHS Amsterdam.

Slim bevoorraden

Daarnaast zal het schoon en efficiënt bevoorraden van bouwprojecten, horeca en winkels en het bezorgen van pakketjes een grote invloed hebben op de vervoersstromen in de stad. Mede omdat de vraag naar mobiliteit en logistiek toeneemt door de enorme verdichtingsopgave die we hebben. Maar ook omdat er in centrumgebieden steeds vaker wordt ingezet op het STOMP principe (stappen, trappen, ov, maas en privé-auto), waardoor gebieden autoluw worden ingericht. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid. Tegelijkertijd zorgt dit voor uitdagingen voor de logistieke stromen, want hoe kunnen we het gebied op een goede manier bevoorraden als het autoluw is? Vervoersbewegingen zullen zich gedeeltelijk verplaatsen naar de randen van de stad. Dit vraagt om een herinrichting van logistieke ketens en processen en het realiseren van stadslogistieke hubs. Zo heeft Movares samen met Studio SK, de Hogeschool van Amsterdam en de gemeente Utrecht onderzocht hoe mobiliteit en logistiek samen kunnen komen in kleine hubs in het Beurskwartier. Niet elke stad is hetzelfde daarom leveren wij maatwerk en denken we mee over de best passende oplossing.

Bouwhubs

Op regionaal niveau spelen vragen over bijvoorbeeld nieuwe logistieke concepten die flinke procesaanpassingen in de logistiek tot gevolg hebben, maar ook hoe we een goed netwerk van logistieke hubs kunnen creëren op regionaal niveau. Zo is er op korte termijn veel winst te behalen als er binnen grootschalige nieuwbouwprojecten bouwhubs worden ingezet. Door het bundelen van goederen zijn er veel minder transportbewegingen nodig. Movares helpt graag mee bij een gebiedsgerichte aanpak en het opstellen van een bouwlogistiek plan. Op die manier kan de overheid vanaf de start van een plan een efficiëntieslag maken en daarnaast kan er met deze aanpak rekening worden gehouden met locaties nabij stikstofgevoelige natuur. Daarbij voorkomen we dat zero-emissie steden de omgeving opzadelen met de uitstoot.

In 2050 volledig uitstootvrij wegverkeer

Dit zijn belangrijke stappen in de nationale ambitie om in 2050 volledig uitstootvrij wegverkeer te realiseren. Al deze oplossingen zullen bijdragen aan het terugdringen van de totale jaarlijkse uitstoot van schadelijke gassen en fijnstof. Dit is van groot belang om verdere opwarming van de aarde te voorkomen, maar zal er ook voor zorgen dat steden gezonder en prettiger worden om in te wonen en te werken.