Met openbaar vervoer (OV) wilt u zoveel mogelijk reizigers vervoeren. Voor een goede verhouding tussen kosten en baten zoekt u naar een optimaal netwerk. In de stad draagt openbaar vervoer bij aan efficiënt ruimtegebruik, optimaal energiegebruik, goede luchtkwaliteit en een lage geluidproductie. Bij regionale verplaatsingen op regionale schaal zijn nog grote slagen in kwaliteit te maken en zijn nog veel reizigers te winnen.

Visie op OV

Openbaar vervoer vormt een belangrijke schakel in de mobiliteitsketen. In onze visie concentreert het openbaar vervoer zich op een grofmazig netwerk waar een hoge kwaliteit geboden kan worden met exclusieve infrastructuur of optimale benutting van gedeelde infrastructuur. Daarnaast bestaat er maatwerk voor speciale doelgroepen. Het gaat dan om vervoer als een buurtbus, wijkbus, regiotaxi of particuliere initiatieven. Binnen deze netwerken zijn knooppunten van essentieel belang. Hier vindt de uitwisseling plaats tussen andere modaliteiten zoals fiets en auto.

Duurzaam OV

Door het combineren van veel reizigers in één voertuig zijn trein, metro, tram en bus groen: minder CO2 en milieuvriendelijker dan de auto. Movares helpt om treinen en trams nog energiezuiniger te maken en heeft experts die alles weten van de laatste ontwikkelingen van elektrische bussen. Een Hoogwaardige OV-verbinding of R-net lijn kan door ons advies met stille en zero emission bussen worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de R-net lijnen op de Zuidtangent.

Optimale integratie

In de optimale integratie tussen ruimtelijke planvorming, openbaar vervoerontsluiting, ketenmobiliteit en particulier vervoer ligt onze expertise. Onze mensen hebben ervaring bij zowel vervoerbedrijven als overheden, met alle vormen van vervoer. Wij helpen u bij het opstellen van beleidsplannen. Maar ook met het (her)ontwerpen van het netwerk, de keuze van de modaliteit en de berekening van de kosten en baten. Wij beschikken over kennis van trein-, tram-, HOV- en BRT-systemen. De ontwerpen van busbanen, (dynamische) busstations, knooppunten en stations kunnen wij vooraf simuleren en toetsen (ook voetgangers- en fietsstromen) op capaciteit en verkeersveiligheid, of doorrekenen met een verkeersmodel.

Wat kunnen wij u bieden?

• hulp bij het concretiseren van uw visie of beleidsplan,
• netwerkopbouw, netwerkanalyse, netwerkontwikkeling,
• vervoerwaarde- en exploitatieberekening, haalbaarheidsstudies,
• netwerkoptimalisatie, advies over duurzame kansen en doorrekenen van nieuwe oplossingen (vervoerwaarde en exploitatiekosten), bv. simuleren van elektrische bussen,
• maximalisatie van het aantal reizigers door slimme knooppunten te bedenken die aansluiten bij andere modaliteiten zoals bijvoorbeeld leenfietssystemen.