Bouwen in de spoorzone: aantrekkelijk en complex tegelijk

Spoorzones zijn onherkenbaar aan het veranderen. Waren het lange tijd plekken waar je niet graag verbleef, tegenwoordig zijn ze ‘the place to build’. Door de toenemende vraag naar woningen en kantoren in de steeds schaarsere wordende ruimte, is bouwen in de buurt van het spoor een aantrekkelijke oplossing. Wel zijn spoorzones complexe bouwlocaties vanwege de vele stakeholders, de raakvlakken met de omgeving en het risico op geluid- en trillinghinder.

Toekomstbestendige mix van functies

Spoorzones zijn aantrekkelijke locaties voor woning- en utiliteitsbouw. Ze zijn goed bereikbaar en bieden veel voorzieningen. De spoorzones zijn ook locaties waarin naast woningbouw meerdere opgaven samenkomen zoals infrastructuur, economie, energie en klimaat. Het is een hele opgave om in de beperkte ruimte te komen tot een mooie, toekomstbestendige mix van functies. Maar ook om te komen tot een verantwoorde invulling op het vlak van comfort en veiligheid. Het is juist deze omgeving waarin wij graag werken.

Geluid- en trillinghinder voorkomen

Wij kennen de spoorse omgeving van oudsher, begrijpen de belangen van de verschillende actoren en zijn bekend met de wet- en regelgeving die geldt in deze binnenstedelijke omgeving. Daarnaast bieden we oplossingen waar de veiligheid en zetting van de bodem een bezwaar lijken te vormen en hebben we de expertise om geluid- en trillinghinder te voorkomen, zelfs dicht bij het spoor.

Verschillende fasen

In de verkenningsfase ondersteunen we de ontwikkelende partijen bij het beoordelen van mogelijke bouwlocaties langs het spoor. Wij doen dit door een gerichte scan op de fysieke en planologische omstandigheden van uw locatie. Wat is technisch mogelijk binnen het bestemmingsplan, hoe zien de fysieke randvoorwaarden eruit als het gaat om bereikbaarheid, parkeren, geluid, trillingen en de aanwezige kabels en leidingen? En welke eisen stelt ProRail aan de bouw? U krijgt van ons een integraal advies waarin alle omgevingsaspecten zijn meegenomen.

 In de ontwerpfase bieden we u oplossingen om de effecten van het spoor op uw gebouwen terug te brengen tot aanvaardbare proporties. Dit doen we door metingen, berekeningen en ontwerpkeuzes. Ook kunnen wij u adviseren over de effecten van uw bouwactiviteiten op het spoor, zodat u veilig kunt bouwen conform de eisen van ProRail.

Ruime ervaring

Graag zetten we onze ruime ervaring met bouwen in spoorzones ook voor u in. Wij doen dit al voor diverse opdrachtgevers zoals ProRail, gemeenten, ontwikkelaars en particulieren. Op deze pagina vindt u enkele aansprekende projecten.