Wet- en regelgeving wegtunnels, situatie sinds nieuwe WARVW

Movares biedt u een adequate en veilige oplossing voor mobiliteitsvraagstukken, met name op het gebied van tunnels. Met focus op een integrale aanpak en een optimale functionaliteit en tunnelveiligheid. Movares is specialist is wet- en regelgeving voor tunnels. Neem contact op met onze expert Jacco Kroese.

Legenda:
wetgeving
richtlijnen
informatie
normen

 

Wegtunnels

>250 m 1

Wegenverkeerswet
Wabo (omgevingsrecht)
Woningwet (met name art. 7, toepassen
innovatieve veiligheidsvoorzieningen of innovatieve veiligheidsprocedures)
Bouwbesluit 2012
Regeling Bouwbesluit 2012
Europese richtlijn 2008/96/EG (>500m)
WARVW 2013 – Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels +
ministeriële regeling. Voor renovatie tunnels en
“bestaande tunnels”, zie opmerking 2,3 onderaan.
RARVW 2013 – Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels).
Voor renovatie tunnels en “bestaande tunnels”, zie
opmerking 2,3 onderaan.
RVV Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) [Versie geldig vanaf: 01-09-2005]
U BABW –(Uitvoeringsvoorschriften
BABW inzake verkeerstekens [Versie geldig vanaf: 01-08-2004]) (BABW – Besluit
– administratieve bepalingen inzake het wegverkeer).
Tunnelstandaard:
·    Voor nieuwe
rijkstunnels is dat de RWS tunnelstandaard 1.2 (LTS 1.2)
·    Voor bestaande
rijkstunnels3
is toepassing van de standaard niet verplicht, maar wel aanbevolen. (LTS 1.2)
·    Voor overige
tunnels moet de standaard nog bepaald worden.
Tunnelboekje
zwaailichten(Model voor
opstellen CBP)
Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels
SATO
VRC 4
Vanuit de bovenstaande richtlijnen en wettelijk vereiste
documenten wordt het voldoen aan normen geëist, zoals bijvoorbeeld in het
Bouwbesluit de normen NEN-1010, NEN-2535, NEN-2575, etc.

 

Wegtunnels

≤ 250 m

Wegenverkeerswet
Wabo (omgevingsrecht)
Woningwet (algemeen)
Bouwbesluit 2012 (bouwwerk geen gebouw
zijnde)
Regeling Bouwbesluit 2012
RVV Reglement verkeersregels en verkeerstekens(RVV 1990) [Versie geldig vanaf:
01-09-2005])
U BABW – (Uitvoeringsvoorschriften BABW
inzake verkeerstekens [Versie geldig vanaf: 01-08-2004]) (BABW – Besluit –
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer).
Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels
SATO
VRC 4
Vanuit de bovenstaande richtlijnen en wettelijk vereiste
documenten wordt het voldoen aan normen geëist, zoals bijvoorbeeld in het
Bouwbesluit de normen NEN-1010, NEN-2535, NEN-2575, etc.

Opmerkingen:

  1. Algemeen: 250m is gedefinieerd als de lengte van het langste omsloten deel.
  2. Renovatie: In de W/RARVW, staat duidelijk aangegeven welke eisen van toepassing zijn bij renovatie van een tunnel.
  3. “Bestaande tunnels”: reeds in gebruik zijnde tunnels en tunnels waarvoor op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe WARVW reeds een planologisch besluit is genomen.
  4. LTS 1.2 en Bouwbesluit zijn op elkaar uitgelijnd, de VRC zit verwerkt in de LTS 1.2 en wordt niet meer onderhouden.

     Het overzicht van wet- en regelgeving is ook in een afbeelding beschikbaar:

BestandTitelGrootte 
application/pdfPages from tunnelregelgeving 2014 DEF lowres46 KBDownload