Referenties (selectie)

Onderwerp: Geschikte locaties voor batterijwisselstation
Opdrachtgever: Better Place
In opdracht van Better Place heeft Movares onderzocht wat in Nederland vanuit energetisch en kostenperspectief de beste locaties zijn om batterijwisselstations te plaatsen. Better Place is een Amerikaanse onderneming. Dankzij het batterijwisselsysteem kan een lege accu onderweg in korte tijd kan worden omgewisseld voor een volle en neemt de actieradius van elektrische auto’s aanmerkelijk toe. Better Place overweegt om op een aantal strategische locaties in Nederland dergelijke batterijwisselstations plaatsen. Tijdens de opdracht moest rekening gehouden worden met de geldende kaders op het gebied van wet- en regelgeving.

Onderwerp: Voorzitterschap normcommissie elektrische voertuigen
Opdrachtgever: Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC)
Movares vervult op vrijwillige basis het voorzitterschap van de normcommissie Elektrische Voertuigen (NEC 69). Het werkgebied van NEC 69 bestaat uit het ontwikkelen en beïnvloeden van nationale, Europese en mondiale normen voor elektrische voertuigen. Voorbeelden van onderwerpen die de revue passeren betreffen de stekker, het identificatiesysteem en het betalingssysteem. Het ledenbestand van de commissie telt circa 40 leden, zoals de Gemeente Amsterdam, Netbeheer Nederland, TNO, Logica, Siemens, The New Motion, DOET, Epyon, Renault en Nissan.

Onderwerp: Elektrisch aangedreven bussen
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
In opdracht van de provincie Zuid-Holland begeleidt Movares een pilot met elektrisch aangedreven bussen.  De bussen zijn serie-hybride: dit houdt in dat de bus elektrisch wordt aangedreven en gevoed wordt door supercondensatoren, die telkens door remenergie worden opgeladen. Ten opzichte van een conventionele bus levert dit een brandstofbesparing van 20-30 procent op.

 

Onderwerp: Deelprojectleider project Op Kop
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
In samenwerking met Eneco richt Movares zich als deelprojectleider binnen het project Op Kop van de provincie Utrecht op duurzame mobiliteit.. Doel van het Op Kop-programma is om samen met 100 andere Koplopers op vrijwillige basis de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Binnen het projectleiderschap besteedt Movares bijzondere aandacht aan elektrisch rijden. Door het verzorgen van workshops, brainstormsessies en informatiebijeenkomsten inspireren we de deelnemende bedrijven en gemeenten om elektrisch te gaan rijden.

Onderwerp: Aanbestedingen mobiliteit en energie
Opdrachtgever: Provincie Gelderland, et al
We hebben aanbestedingsjuristen in huis die veel ervaring hebben met (Europese) aanbestedingen op het gebied van mobiliteit. Ons uitgangspunt hierbij is te zorgen dat de opdrachtgever krijgt wat zij in gedachten heeft. Dit realiseren wij door het toepassen van een uitgebalanceerde combinatie van de minimumeisen, geschiktheidseisen en gunningscriteria. Movares heeft bijvoorbeeld de provincie Gelderland begeleid bij de aanbesteding van de aanleg van de N322. Landschappelijke inpassing was hierbij het belangrijkste gunningscriterium.

Onderwerp: Onderzoek naar geluidsoverlast en luchtkwaliteit
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, et al
Movares doet onderzoek naar de effecten van geluid en lucht in bebouwde gebieden. We adviseren over de mogelijkheden om problemen op het gebied van luchtkwaliteit of geluidsoverlast te voorkomen en beheersbaar te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van computersimulaties, metingen en geografische informatiesystemen. Movares heeft bijvoorbeeld in opdracht van Rijkswaterstaat directie Noord-Holland de huidige en toekomstige geluidsbelasting in kaart gebracht.

Onderwerp: Parkeerdiensten: van beleid tot realisatie
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht, NS Poort, gemeente Den Haag, et al
Parkeerruimte en parkeervoorzieningen zijn schaars in Nederland. Movares ziet het als een uitdaging om de beperkt beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk in te zetten. Movares is medeverantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van parkeergarages bij station Beverwijk, universiteitswijk de Uithof en een volautomatische autoberging in Den Haag. Specifiek voor elektrisch rijden is het innovatie concept van de Duurzame Laadparkeerplaats ontwikkeld.

Onderwerp: Laadstrategieën elektrisch vervoer
Opdrachtgever: Netbeheer Nederland
Movares heeft opdracht gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor het bepalen van laadstrategieën voor elektrisch vervoer. De opdracht is gegund door de werkgroep Smart Grids van Netbeheer Nederland. De impact en mogelijkheden van elektrisch rijden voor regionale netbeheerders zijn groot. De accu’s van elektrische voertuigen zorgen enerzijds voor extra netbelasting en bieden anderzijds nieuwe mogelijkheden om de energievraag te sturen. Daarnaast is het voor netbeheerders van belang te onderzoeken hoe optimaal kan worden omgegaan met de opkomst van decentrale, duurzame opwekking en op welke wijze en mate accu’s van elektrische voertuigen daarbij kunnen worden ingezet.

 

Downloads

Artikel ‘Elektrische auto, OV en energie- voorziening kunnen straks niet meer zonder elkaar’ 

Presentatie ir. Klaas Strijbis, lid groepsdirectie Movares: ‘Kansen en uitdagingen voor elektrisch wegvervoer’

Volop aandacht voor elektrisch rijden’ (artikel QS)

Standaardisatie randvoorwaarde voor succes