Ons project

Smart mobility in relatie tot weginfrastructuur

Slimme mobiliteitsoplossingen kunnen doorstromingsproblemen op het hoofdwegennet voorkomen. Toch wordt smart mobility slechts beperkt ingezet om de doorstroming te verbeteren. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ons gevraagd in beeld te brengen wat hiervan de oorzaken en de obstakels zijn en oplossingsrichtingen voor te stellen.

Door de (mondiale) autonome ontwikkeling van smart mobility kan dit onderwerp niet genegeerd worden in planvoorbereidingen en -uitvoering. Smart mobility wordt weliswaar als onderwerp meege­nomen bij onderzoeken en investerings­beslissingen in het kader van MIRT-bereikbaarheids­knelpunten, maar daadwerkelijke implementatie blijft achter. In het MIRT-proces en in reguliere wegenprojecten wordt geworsteld met de vraag hoe invulling gegeven kan worden aan smart mobility-oplossingen.

Investeringsbeslissingen

Voor de afdelingen Smart Mobility en Programmering Rijkswegen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we de obstakels en oorzaken in beeld gebracht. Niet zo zeer vanuit een technisch oogpunt, maar veel meer vanuit andere oogpunten, zoals bestuurlijk, juridisch en financieel. De uitkomsten worden gebruikt om smart mobility succesvol­(ler) toe te passen voor het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeers­veiligheid in Nederland en goed te anticiperen op de autonome ontwikkeling die smart mobility ons brengt. De resultaten zijn een opstap naar het verbeteren van de werkwijze, instrumenten en methodieken die het ministerie en omliggende partijen gebruiken bij het maken van investeringsbeslissingen voor de aanleg van wegen.

Interviews

Om tot een gedegen onderzoek te komen hebben we onder andere een literatuurstudie uitgevoerd en meerdere experts uit het werkveld geïnterviewd. Deze experts, onder andere beleidsmedewerkers van het Ministerie, Rijkswaterstaat, projectleiders van een ingenieursbureau en een aannemer, hebben obstakels benoemd die we op thema hebben geclusterd.

Oplossingsrichtingen

In een werksessie hebben we de resultaten besproken met een groep smart mobility-experts die dagelijks met dit onderwerp bezig zijn. Vervolgens hebben we de samenhang tussen de verschillende obstakels onderzocht om uiteindelijk te komen tot oplossingsrichtingen die de processen zoals het MIRT klaar moeten maken voor smart mobility-ontwikkelingen. Het eindresultaat is een concrete lijst met acties die kunnen worden opgepakt. Een voorbeeld is het opstellen van een eenduidige definitie van smart mobility en het opnemen van smart mobility als apart onderdeel in BO-MIRST (met de S van smart mobility).

Samenwerking

Dit project is samen met Andersson Elffers Felix uitgevoerd, adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken.

LocatieLandelijk
Periode2020 - 2020
KlantMinisterie van I&W

Infrastructuur

Hoe vitaal is onze infra? Vitale infrastructuur is dé basis voor een leefbaar en veilig sterk land. De infrastructuur in ons land behoort tot de...
Lees verder

Mobiliteit

Kunt ú nog eenvoudig van A naar B? Vrijwel iedere Nederlander verplaatst zich elke dag. Met de fiets, de auto, het openbaar vervoer of te...
Lees verder