Perspectief op duurzaam resultaat
Om projecten met een duurzaam resultaat te bereiken is een aanpak nodig die duurzame ambities scherpstelt en vervolgens integreert in alle projectfases. Movares heeft op basis van de “aanpak Duurzaam GWW (Grond-, weg en waterbouw)” en haar eigen ervaring een aanpak ontwikkeld die al vanaf de vroegste fases van een project de duurzaamheidskansen helpt herkennen, stakeholders ondersteunt om duurzame ambities vast te stellen, ambities vertaalt naar projecteisen, monitoring van projecteisen inricht en de contractering naar aannemers vormgeeft. Met behulp van deze aanpak worden alle noodzakelijke stappen ondernomen die nodig zijn om duurzaamheidsambities ook daadwerkelijk te vertalen naar concrete toepassingen in de openbare ruimte of gebouwde omgeving.

Duurzame kansen
Om met een project echt impact te hebben op duurzaamheid is het cruciaal om al in de opstartfase van een project de duurzaamheidskansen te identificeren. In onze aanpak gebruiken wij de Omgevingswijzer als middel om in beeld te brengen wat de impact van het voorgenome project – nog zonder bijzondere maatregelen – is op verschillende duurzame aspecten. Juist de negatieve effecten kunnen aanleiding zijn om in het project in te zoomen op maatregelen waardoor deze worden verzacht of weggenomen. Zo maken we van een potentieel knelpunt een kans.

Duurzame ambities
Ambities zijn alleen gedragen als alle stakeholders zich hier in herkennen. Vanuit onze ervaring hebben wij sessies ingericht waarin we met het Ambitieweb  stakeholders in verbinding met elkaar ambities voor een project laten opstellen. Het stellen van prioriteiten is hierbij belangrijk. Samen met u verkennen we op welke thema’s u wilt en kunt excelleren. U geeft uw euro maar één keer uit, dus is het belangrijk vast te stellen op welk vlak uw investering voor u het meeste rendement oplevert.

Implementatie
Ambities krijgen alleen betekenis in de realisatie van een project als deze vertaald en geborgd zijn in duidelijke projecteisen en –maatregelen. Geïnspireerd vanuit de System Engineering helpen wij u met herleidbare duurzame projecteisen en –maatregelen voor in het beleid of ontwerp. Bovendien maken we een inschatting van de bijbehorende kosten. We zijn op de hoogte van de laatste duurzame ontwikkelingen in de markt. Deze kennis gebruiken we bij het opstellen en toetsen van integrale ontwerpen. Bovendien kunnen we u ook adviseren welke maatregelen in welke fase van uw project te implementeren.

Contracteren
Vaak zijn in projecten één of meerdere aannemers betrokken die zorg dragen voor ontwerp, realisatie of onderhoud. Duurzaamheidsbaten zijn alleen in volle omvang haalbaar als ook deze aannemers zich richten op de duurzaamheidseisen en ambities van de stakeholders. Graag denken wij met u mee hoe u –met een helder contract en aanbesteding – dit doel kunt bereiken en de aannemer uitdaagt in creativiteit en kwaliteit.

Monitoren
Door de eisen en duurzaamheidsbaten tijdens de levenscyclus van een object te monitoren kan tijdig bijgestuurd worden bij afwijkingen. Ook kunnen we hiermee de zichtbaarheid van duurzaamheidsbaten voor bestuurders en omgeving vergroten. Voor de monitoring gebruiken wij eigen indicatoren en kentallen verkregen uit eerdere projecten. Ook gebruiken we indien mogelijk gegevens uit algemeen beschikbare tools zoals Dubocalc.

Wij zijn er van overtuigd dat door deze aanpak integraal te volgen tijdens alle projectfases we niet alleen tastbare duurzame resultaten bereiken, maar dat hiermee ook uw organisatie zelf leert om duurzaamheid integraal mee te nemen in projecten.

Duurzaam GWW roos gebiedsontwikkeling_LBSP

Lees hier het artikel Van droom naar daad: Ambitiesessie als concrete stap naar duurzaamheid uit het Stadswerk magazine 09/2015.