In het gebied rondom de Gouwe spelen al geruime tijd leefbaarheids- en verkeersproblemen op en rondom de bruggen en wegen. Omdat de Gouwe een belangrijke vaarroute is voor zowel de beroepsvaart als de recreatieve vaart leiden de diverse brugopeningen en sluitingen zowel tot vertragingen op de vaarweg als op de kruisende wegen, en soms tot gevaarlijke of minder veilige situaties op het water. Daarnaast zijn er diverse ambities en knelpunten, die op middellange termijn gaan spelen, op het gebied van economie (zoals Greenport Boskoop), leefbaarheid, bodemdaling en duurzaamheid (zoals convenant Groene Corridor).

Ambitie

Om deze ambitie invulling te geven is het Programma Beter Bereikbaar Gouwe (voorheen Programmatische Aanpak Gouwe) ontwikkeld en vastgesteld op 12 juli 2018 door de Bestuurlijke afstemgroep (BAG). De programmatische aanpak is een gezamenlijke opgave van de gemeenten in het gebied (Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn), het Hoogheemraadschap Rijnland, de Regio Midden-Holland en de Provincie Zuid-Holland. Zij werken bestuurlijk en ambtelijk samen.

Programmatische aanpak

Het kerngebied voor de programmatische aanpak Gouwe is het gebied tussen Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Gouda. De effecten van en relaties tussen de ontwikkelingen strekken zich uit echter uit tot een groter (effect)gebied; te weten langs de N11, tussen de Greenports, de Gouwe t/m Rotterdam, de Rotte-Rijn-IJssel (recreatieve vaart) en richting Zoetermeer en Woerden (A12 en spoor). De insteek van de programmatische aanpak is om met bestaande ontwikkelingen en reeds lopende trajecten in en rond het gebied af te stemmen en te coördineren, maar niet om deze trajecten ‘in te lijven’ of over te nemen.

Drie fasen

Het programma Beter bereikbaar Gouwe bestaat uit drie fasen:

 • Fase 1: de eerste fase omvat een integrale gebiedsvisie met 5 scenario’s, waarvan er 3 verder worden uitgewerkt in fase 2, voor betere leefbaarheid en bereikbaarheid;
 • Fase 2: aan het eind van fase 2 ligt er een gedragen uitvoeringsprogramma met midden- en lange termijn maatregelenpakket en schetsontwerp en bestuursovereenkomsten (BOK). ruimte is voor  mee-koppel-kansen;
 • Fase 3: uitvoering van een pakket maatregelen en de BOK voor de middel lange termijn.

Uitgevoerde werkzaamheden

 • Trechtering van maatregelen (trechteringsproces)
 • Doorrekening verkeersmodel
 • Uitwerken maatregelenpaketten
 • Verkeersstudie
 • Draagvlakanalyse
 • Kostenramingen
 • Risicomanagement en kansen
 • Project- en procesmanagement
 • Projectbeheersing w.o planningsmanagement
 • Opstellen definitief maatregelenpakket inclusief schetsontwerpen
 • Uitvoeren van strategisch omgevingsmanagement
 • Onderzoek externe financieringsmogelijkheden

Trechteren scenario’s

De vraag gaat in op het in logische stappen trechteren van de geselecteerde scenario’s van fase 1 naar een gezamenlijk gedragen concept maatregelenpakket.Na goedkeuring van GS en PS van de provincie Zuid-Holland en de raden en besturen van de Partners wordt het maatregelenpakket nader uitgewerkt in schetsontwerpen om tot een Uitvoeringsprogramma te komen.

Samenwerking

In dit project is veel samengewerkt met P2 project- en procesmanagement.

LocatieAlphen aan den Rijn
Periode2019 - 2021
Klantprovincie Zuid-Holland