Naar aanleiding van wateroverlast in het voorjaar 2016 en eerdere gebeurtenissen als in Kockengen, voelt waterbeherend Nederland de urgentie voor een integrale aanpak. Daar waar de Unie van Waterschappen (UvW) zich richt op de politieke agenda, gaat de STOWA zich richten op onderzoeksvragen. Vanuit drie programmacommissies binnen STOWA is een tijdelijke gezamenlijke commissie Wateroverlast ingesteld. Deze commissie heeft zich tot doel gesteld onderzoeksvragen te definiëren die gezamenlijk worden opgepakt door gemeenten en waterschappen. De onderzoeksvragen worden opgehaald bij de beherende instanties.

Vraag van de opdrachtgever

De commissie heeft verkend welke kennisvelden kunnen worden onderscheiden en welke issues spelen. De volgende kennisvelden zijn geïdentificeerd:

  1. Integrale risicoanalyse en –benadering
  2. Communicatiestrategie
  3. Bestuurlijke legitimatie (governance)
  4. Big Data
  5. Techniek
  6. Ruimtelijke impact – maatregelen – kosten/baten

De commissie heeft gevraagd bij gemeenten en waterschappen op te halen welke onderzoeksvragen er leven per kennisveld. Specifieke personen worden geïnterviewd. Onderzoeksvragen die uit die interviews naar voren komen worden voorgelegd in de commissievergadering. Die beslist of een vraag wordt omgezet in een nader onderzoek.

Uitgevoerde werkzaamheden

Samen met STOWA en de voorzitter van de commissie zijn de personen geselecteerd die worden benaderd voor een interview. De vraagstelling en de wijze waarop het interview wordt vormgegeven, is besproken en uitgewerkt. In negen interviews zijn onderzoeksvragen naar boven gehaald op het gebied van de stresstest, een integrale risicoanalyse en communicatievormen.

LocatieNederland
Periode2017 - Heden
KlantSTOWA