In veel dichtbebouwde gebieden is het afvoeren van regenwater een probleem. Dit wordt verergerd door het veranderende klimaat, waardoor hevige regenbuien steeds vaker optreden. Het voorkomen van wateroverlast in een stad als Amsterdam vraagt daarom om creatieve oplossingen. Hoe kun je in een drukke stad toch ruimte voor waterberging realiseren? Wij onderzochten de mogelijkheden voor een waterberging onder de trambaan in de Kinkerstraat.

Uit een duurzaamheidssessie met de gemeente kwam de wens voor klimaatadaptieve maatregelen naar voren, maar de vraag was: hoe? De Kinkerstraat is een drukke winkelstraat en belangrijke uitvalsweg waar in de ondergrond allerlei kabels en leidingen lopen. De enige beschikbare ruimte voor waterberging bleek onder de te vernieuwen trambaan, maar dit is geen eenvoudige locatie. De waterberging moet de zware belastingen aan kunnen van het gewicht van de tram, het spoor en het overige verkeer. Bovendien zit het grondwater in de Kinkerstraat vrij hoog, waardoor de berging ook dicht onder het oppervlak moet worden aangelegd. Veel waterbergingssystemen vallen hierdoor af.

Onze collega’s stelden voor om Bufferblocks toe te passen onder de trambaan. Deze vorm van waterberging leek te voldoen aan de gestelde eisen rondom belastingen en grondwater.

Vervolgens hebben we onderzocht of het mogelijk is met gebruik van Bufferblocks een waterberging onder de trambaan te realiseren die voldoet aan de ontwerpvoorschriften van Metro & Tram. Hierbij is gekeken naar de geotechniek, grondwaterstanden en afwatering op het riool. Uit het onderzoek bleken geen belemmeringen naar voren te komen. Een slimme waterberging onder de trambaan kan!

Tot op heden gaat het hier om een onderzoek en advies, de waterberging door middel van Bufferblocks is (nog) niet gerealiseerd. De gemeente moet met de betrokken partijen het beheer en onderhoud van de berging afstemmen en de gewenste grootte van de berging bepalen voordat er tot realisatie wordt overgegaan.

Voor meer informatie over klimaatadaptatie en waterberging kunt u contact met ons opnemen via: klimaat@movares.nl