De capaciteit van de Spoorknoop Eindhoven is op termijn niet meer voldoende voor de ambities van de regionale en (inter)nationale verbindingen. Daarnaast is de Brainportregio Eindhoven  enorm in ontwikkeling op het gebied van werkgelegenheid en woningbouw. Waarbij een mobiliteitstransitie van auto naar andere modaliteiten wordt gestimuleerd. Dit is de aanleiding om de MIRT-verkenning OV-knoop Brainportregio Eindhoven te starten. ProRail en gemeente Eindhoven bekijken in de komende twee jaar welke oplossingen er zijn om trein- en busstation met de ambities en ontwikkelingen mee te laten groeien. Begin december is Movares geselecteerd om oplossingen voor het spoorse onderdeel samen met ProRail te onderzoeken tijdens deze verkenning.

Goede verbinding met Nederland en Europa

Het huidige spoornetwerk is ontoereikend voor de ambities op regionale en (inter)nationale verbindingen. Er is behoefte aan meer treinen en betere verbindingen naar de rest van Nederland en goede verbindingen met Europa. Station Eindhoven Centraal en de omliggende spoorinfrastructuur zijn hierin een belangrijke schakel. De druk op de bereikbaarheid van de regio komt voort uit de harde groei van de Brainportregio Eindhoven. In het stedelijk gebied van de Brainportregio Eindhoven komen er 72.000 werplekken bij en 62.000 woningen, waarvan 10.000 in het centrum van Eindhoven.

Integrale verkenning

De OV-knoop verkent voor het spoorse onderdeel twee extra perronsporen op station Eindhoven Centraal. Op de kortere termijn zijn aanpassingen aan het spoor, aan de oost- en westzijde van het station, benodigd. De gemeente Eindhoven verkent onder andere een nieuw ondergronds busstation en fietsenstalling, maar ook een nieuwe gezamenlijke ontvangsthal aan de noordzijde voor trein, bus, fiets en andere modaliteiten.

Voorkeursalternatief

In de MIRT-verkenning wordt integraal bekeken of de onderdelen haalbaar zijn, wat mogelijke oplossingen zijn en welk alternatief de voorkeur heeft. Het beoogde resultaat van de Spoorknoop Eindhoven en de Multimodale Knoop Eindhoven, wordt beiden onderzocht in een samenwerking met ingenieursbureau Movares Nederland BV. De verkenning leidt uiteindelijk tot een (bestuurlijk) voorkeursalternatief. Na besluitvorming wordt bekend, welke onderdelen[1] verder worden uitgewerkt in de planning- en studiefase.

Goed functionerend OV-knooppunt

Met aanpassingen aan het spoor, het trein- en busstation en de fietsenstalling versterken we Eindhoven als goed functionerend OV-knooppunt en zorgen we voor een goede bereikbaarheid van stad en regio. Zo kunnen het groeiende aantal reizigers per trein, bus, fiets en te voet in de toekomst nog comfortabeler, sneller en gemakkelijker hun bestemming bereiken.

[1] Op dit moment zijn er alleen financiën beschikbaar voor een vervolg van de capaciteitsuitbreiding ten westen van Eindhoven Centraal (bouwsteen 1).

Foto: ProRail (Your Captain)