Persbericht – Schetsboek over inpassen van schakelstations in het landschap

woensdag 11 mei 2011

Elektriciteitstransporteur TenneT en Movares hebben samen een schetsboek opgesteld over de inpassing van schakelstations in het Nederlandse landschap. In het boek wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden voor het inpassen van nieuwe hoogspanningsstations in het landschap. Het schetsboek dient als inspiratiebron bij de voorbereiding en realisatie van nieuwe projecten die TenneT de komende jaren uitvoert en is een aanzet voor de ontwikkeling van een toekomstvisie, waarbij het maatschappelijk draagvlak een belangrijke pijler vormt, naast leveringszekerheid en betrouwbaarheid.

Bij de uitbreiding van het hoogspanningsnet zijn nieuwe hoogspanningsstations nodig. De aanleg van een nieuw schakelstation vraagt om zorgvuldige inpassing in het Nederlandse landsschap. TenneT besteedt hier in de planologische voorbereiding veel aandacht aan om tot een resultaat te komen, waarbij de optimale balans tussen landschappelijke inpassing en leveringszekerheid wordt behaald. Op deze manier zijn afgelopen jaren verschillende typen hoogspanningsstations tot stand gekomen, variërend van open stations tot verdiepte aanleg en gesloten installaties.

Samen met Movares heeft TenneT gewerkt aan voorstellen hoe hoogspanningsstations het best in het Nederlandse landschap kunnen worden geïntegreerd. Hierbij zijn de ervaringen van TenneT van afgelopen jaren meegenomen en is gekeken naar voorbeelden in binnen- en buitenland. De inpassing kent een breed scala aan mogelijkheden, van verstedelijkt gebied tot veengebieden. De voorstellen zijn gebundeld in een schetsboek, waarin de verschillende Nederlandse landschapstypen onder de loep worden genomen, in combinatie met de inpassing van nieuwe schakelstations. Daarbij is ook gekeken naar zaken als bedrijfsvoering, onderhoud en veiligheid.

De voorstellen zullen als leidraad worden gebruikt bij de bouw en inpassing van nieuwe hoogspanningsstations. Gezien de consequenties van de verschillende oplossingen voor bedrijfsvoering, onderhoud, veiligheid en investeringen enerzijds en het streven van TenneT naar meer standaardisatie en efficiency anderzijds zal altijd een zorgvuldige afweging van kosten en baten moeten worden gemaakt in nauw overleg met de lokale overheden en andere belanghebbenden.

TenneT beheert in Nederland het hoogspanningsnet van ruim 9000 kilometer lengte met meer dan 280 hoogspanningsstations. Elektriciteitstransporteur TenneT is actief met het versterken en uitbreiden van het hoogspanningsnet. De behoefte aan transport van elektriciteit neemt namelijk toe. Er komen opwekkers van energie en tegelijk ook meer gebruikers van elektriciteit, zoals burgers en bedrijven. Dat vertaalt zich in een netwerk dat sterk uitgebreid en versterkt moet worden.

De komende 10 jaar investeert TenneT ongeveer 4 tot 5  miljard euro in uitbreiding en versterking van het hoogspanningsnet.

Inpassingsplan voor station Wateringen met onder meer een zichtwal en groen- en watervoorziening

Inpassingsplan voor station Wateringen met onder meer een zichtwal en groen- en watervoorziening


Hoogspanningsstation in Rotterdam in bebouwde omgeving

Hoogspanningsstation in Rotterdam in bebouwde omgeving


Groenvoorziening rondom een hoogspanningsstation in Breda

Groenvoorziening rondom een hoogspanningsstation in Breda


Hoogspanningsstation op Science Park in Amsterdam

Hoogspanningsstation op Science Park in Amsterdam