Presentaties symposium Vervoer over Water

Kees de Vries: Lange Termijnstrategieën om meer vervoer over water te stimuleren

Kees de Vries geeft aan dat de toename van de goederenstromen naar, in en van Nederland in de komende 20 jaar zullen verdrievoudigen. Er moet dus in het gehele land gewerkt worden aan de professionalisering van het binnenvaartnetwerk. Niets doen is geen optie want de weg- en spoorwegcapaciteit zijn ontoereikend om de groei te verwerken.
Kees licht 5 manieren toe om de binnenvaart te bevorderen. De voorkeur gaat uit naar het combinatiemodel waarbij enerzijds een proactieve overheid de binnenvaart stimuleert en waarbij anderzijds middels een goede Ruimtelijke Ordening (RO) een geavanceerd knooppuntenstelsel op de hoofdcorridors ontstaat.

Ellen Naaykens: De Rotterdamse haven en het achterland

Ellen Naaykens licht de achterlandstrategie van haven van Rotterdam toe aan de hand van de recent gepubliceerde “Havenvisie 2030”. Met de toename van de containeroverslag in Rotterdam in zicht wil de haven van Rotterdam onder meer de logistieke afhandeling en de bereikbaarheid verbeteren om de diensten aan de klanten op hoog niveau te kunnen blijven voortzetten. Dit is van essentieel belang om een haven op wereldniveau te kunnen blijven. Er wordt ingezet op verdergaande Modal Shift en Portal Shift, een efficiëntere logistieke keten en duurzaam transport waarvoor voldoende en een optimale benutting van (infrastructuur)capaciteit een randvoorwaarde is, zowel in de haven, op de corridor als in het achterland. Duidelijk is dat de organisatie in het achterland hierbij van essentiële betekenis is. Het Havenbedrijf zoekt daarom de samenwerking met en kan niet zonder initiatieven in het achterland.

Wim Veldhuyzen: Verkeersmanagement @2030

De grote toename in goederentransport zal veel meer schepen en scheepsbewegingen op de Nederlandse vaarwateren teweegbrengen. Een betrouwbaar, beschikbaar en veilig binnenvaartnetwerk wordt daardoor nóg belangrijker. Het verkeersmanagement op het water vraagt daarbij om aanpassingen. Alle nieuwe apparatuur en systemen die tegenwoordig in de stuurhut te vinden zijn bieden hiervoor de mogelijkheden. Wim Veldhuyzen licht de door hem ontwikkelde VTS (Vessel Traffic Service)-simulator toe. Dit systeem ondersteunt de verkeersleider om beslissingen te nemen op drukke waterknooppunten. Het knooppunt bij Dordrecht heeft hiervoor model gestaan.

John Hondebrink: De rol van het achterland

Brabant loopt voorop als het gaat om samenwerking in de multimodaliteit. Het is dan ook strategisch gelegen en benut de kansen door in te spelen op de groei in goederenvervoer. Hierbij wordt duidelijk rekening gehouden met Ruimte, Leefbaarheid en Milieu. Door hier proactief in  op te treden is er momenteel al sprake van 8 Inlandterminals in Brabant. Maar stilzitten is geen optie; de ontwikkelingen nopen tot meer samenwerking. Strategie en visie is hierbij van belang. De reikwijdte van visies van publiek en private partijen loopt echter meestal niet gelijk. Volgens het MCA is het dan ook belangrijk dat de Overheid hier het voortouw in neemt en participeert in investeringsprojecten en financieringsvormen voor de benodigde infrastructuur.

Jan Tienkamp: Multipurposekade Cuijk

Hoe kon de ontwikkeling van de multipurposekade te Cuijk tot stand komen? Door een open en constructieve houding tussen gemeente en marktpartijen (waaronder Horticoop, Nabuurs etc.) is de mening van Jan Tienkamp. De investering door de Rijksoverheid en Provincie heeft hier uiteraard aan bijgedragen. Maar er zit veel verladend bedrijfsleven in en rond Cuijk. Door goed naar hen te luisteren en de mogelijkheden voor de binnenvaart in ogenschouw te nemen is de basis gelegd voor de ontwikkeling van de openbare kade. Een no-nonsense houding van de betrokken partijen is daarbij van belang.
Hoe een kleine gemeente resultaat kan boeken ……

Jeroen Eerkens: Multipurposekade haven Cuijk

Horticoop is een bedrijf actief in de tuinbouwindustrie, voorheen bekend als “Lentse Potgrond”. Door de nieuwe locatie aan de Keersluisweg te Cuijk ontstaat de mogelijkheid om grondstoffen per binnenvaartschip aan te laten voeren. Dit past uitstekend bij het groene karakter van het bedrijf.
De ontwikkeling van de openbare kade betekent dat de aanvoer van alle grondstoffen voor Horticoop van de weg naar het water wordt gehaald. Dit komt neer op 58% van alle vervoerbewegingen van het bedrijf. De wens is om in de toekomst ook de afvoer van alle producten  per binnenvaart af te wikkelen.

Michel van Dijk: Multipurposekade Cuijk
De van Berkel Groep is actief in Veghel met een Inlandterminal (ITV). Omdat gemeente Cuijk geen capaciteit heeft om de exploitatie van de openbare kade op zich te nemen, is ITV bij het project betrokken geraakt. ITV ziet marktkansen om de op- en overslag op de multipurposekade te exploiteren. De gecombineerde terminals bieden voor het achterland toekomst, zo stelt Michel van Dijk. Horticoop biedt de basis voor de overslag van bulkgoed op de kade; vanuit de omgeving zijn diverse kansen voor de containeroverslag. ITV start de terminal low-profile op zodat er beperkt afbreukrisico aanwezig is.