Omgevingsmanagement A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord

Movares vult voor Heijmans tijdelijk het omgevingsmanagement in van de verbreding A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord.

Rijkswaterstaat verbreedt samen met Heijmans de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen van 2×2 naar 2×3 rijstroken.

In dit project is Heijmans verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van het wegvak gedurende zestien jaar. Rijkswaterstaat daagde potentiële opdrachtnemers de afgelopen periode uit om invulling te geven aan ambities als minimaliseren verkeershinder, minimaliseren hinder treinverkeer en aandacht voor natuur. Op basis van de ingediende plannen heeft Rijkswaterstaat aan Heijmans de opdracht gegund.

Giok Hwa Liem is vanuit Movares  tijdelijk gedetacheerd als vervanger van de omgevingsmanager van Heijmans. Als omgevingsmanager verzorgde zij de contacten met alle belanghebbenden, alle conditionerende activiteiten, alle benodigde vergunningen. Van groot belang is dat alle toestemmingen voor conditionerende activiteiten e.d. op tijd beschikbaar zijn, om op tijd met de uitvoering te kunnen starten. Je moet dan denken aan plannen van aanpak voor archeologie, niet gesprongen explosieven, Kabels en Leidingen etc. en het verkrijgen van toestemmingen om particuliere terreinen te betreden en natuurlijk een groot aantal vergunningen.

Dit is alleen mogelijk door vooraf, maar ook tijdens het project, veelvuldig met de belanghebbenden af te stemmen en deze goed en tijdig te informeren.

Ook organiseerde ze allerlei bijeenkomsten gezamenlijk met Rijkswaterstaat. Een belangrijke moment was een informatiebijeenkomst begin januari. De opkomst was overweldigend en de reacties overwegend positief. Een goed teken dat het project bij de omgeving leeft en de positieve reacties vormen een mooi draagvlak.

Movares kijkt dan ook met veel plezier terug op de zeer goede samenwerking met Heijmans en Rijkswaterstaat.

Foto: RWS (Joop van Houdt)