Een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens is nodig om overbelasting van het elektriciteitsnet door toenemende duurzame energie te vermijden. Door middel van een planologisch proces en participatietraject zoeken het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT samen met de omgeving naar een geschikt tracé. Movares is gevraagd voor de technische analyse van de varianten uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Huidige transportcapaciteit niet toekomstbestendig

Steeds meer duurzame elektriciteit komt het Nederlandse elektriciteitsnetwerk binnen vanuit de Eemshaven en de windparken op zee. Die elektriciteit wordt via de Diemen-Ens verbinding richting het zuidwesten van Nederland vervoerd. TenneT heeft berekend dat de huidige transportcapaciteit tussen Diemen, Lelystad en Ens na 2030 onvoldoende is. Het is daarom belangrijk dat de bestaande hoogspanningsverbindingen goed onderhouden en verbeterd worden. Ook moet het elektriciteitsnet uitgebreid worden om leveringszekerheid te kunnen garanderen. De nieuwe hoogspanningsverbinding zal zorgen voor meer transportcapaciteit en creëert meer ruimte om nieuwe aansluitingen van particulieren en bedrijven op het elektriciteitsnet mogelijk te maken.

Movares onderzoekt technische haalbaarheid

De voornaamste uitdaging voor het tot stand brengen van deze verbinding ligt in de beperkte beschikbare ruimte. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT zoeken samen met de omgeving naar een geschikt tracé. Een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is opgesteld door TenneT, waarin wordt aangegeven welke hoofdroutes worden overwogen en welke milieu- en omgevingseffecten zullen worden onderzocht. Het concept-NRD schetst dat TenneT van plan is om vijf hoofdroutes (onderzoeksalternatieven) te onderzoeken voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens. Movares is gevraagd een technische analyse te bieden. Wij onderzoeken de technische haalbaarheid van de voorgestelde varianten.

Nieuwe hoogspanningsverbinding

De ministers van Klimaat en Energie en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zullen samen bepalen waar de hoogspanningsverbinding komt. Het doel is dat begin 2025 het voorkeursalternatief is vastgesteld en in 2027 het ruimtelijk inpassingsplan (Projectbesluit volgens de nieuwe onmgevingswet) voor het tracé kan worden voltooid. Na 2027 begint de bouw van de nieuwe verbinding.