Kennismiddagen Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet, waarin 26 wetten worden samengevoegd, zal de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu veranderen. De ‘fysieke leefomgeving’ staat straks centraal. Bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, welstand en natuur dienen tezamen, integraal, te worden afgewogen. De Omgevingswet heeft (grote) gevolgen voor de werkwijze en samenwerking voor en tussen overheden, burgers en het bedrijfsleven. De AMvB’s, die onlangs zijn verschenen, geven inmiddels meer duidelijkheid over de spelregels en afwegingsruimte die de wet biedt.

Inhoud kennismiddagen
Ook voor waterschappen heeft de Omgevingswet invloed. Uit een door ons verrichte inventarisatie bij een aantal waterschappen blijkt dat veel waterschappen op hoofdlijnen weten wat de nieuwe wet inhoudt, maar dat ze graag een verdieping willen aan de hand van de AmvB’s. Daarom organiseren we speciaal voor waterschappen twee kennismiddagen. Tijdens deze middagen zoomen we in op het thema water in de Omgevingswet en de AmvB’s. We beschouwen eerst in het kort het hoe en waarom van de wet en geven een duidelijke, beknopte toelichting. Vervolgens gaan we in op de volgende vragen, waarbij we steeds het verschil tussen nu en straks laten zien:
– welke instrumenten heeft u en welke procedures horen daarbij?
– welke rol heeft/wilt u in het proces?
– hoe kunt/wilt u omgaan met meer ‘afwegingsruimte’ en de integrale benadering?
– hoe kunt u het proces van de watertoets vormgeven?
– hoe kunt/wilt u aanhaken bij initiatieven van onderaf?
– welke eisen worden gesteld aan waterbeheerprogramma’s, etc.

We zien het niet als doel om u mee te geven hoe het ‘moet’. We vinden het vooral belangrijk dat u hoort welke mogelijkheden u heeft, zodat u met die kennis de verdere implementatie van de wet kunt voorbereiden. Daarnaast kunt u met andere waterschappen ervaringen uitwisselen.

3 en 4 oktober 2016
De kennismiddagen vinden plaats op:
– Maandag 3 oktober van 12.00-16.00 uur op ons regiokantoor in Eindhoven (Kennedyplein 101, 5611 ZS Eindhoven)
– Dinsdag 4 oktober van 12.00-16.00 uur op ons regiokantoor in Arnhem (Eusebiusbuitensingel 78A, 6828 HZ Arnhem)

Aanmelden kan tot uiterlijk 23 september 2016 door het sturen van een mail naar Irene Buitenhuis.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Bent u niet werkzaam bij een waterschap, maar wilt u wel meer weten over de Omgevingswet? Ook dan kunt u contact opnemen met Irene Buitenhuis.

fotobanner: Photo Holland