InfraTech

Movares was aanwezig op InfraTech op het Ingenieursplein en levert de volgende bijdragen:

Gebruik Virtual Reality bij participatieprocessen in de Infra


Dinsdag 17 januari hield Movares een pitch over o.a. bewonersparticipatie bij het Blankenburgtracé met als titel: ‘Gebruik Virtual Reality bij participatieprocessen in de Infra’.

Wanneer
: Dinsdag 17 januari
Tijd: 13.15 – 13.45 uur

Den Haag, 20161109, In Madurodam vindt de "Conferentie Toekomstperspectief Bereikbaarheid" plaatsDe toekomst als een déjà vu: Innovaties op het gebied van simulaties met Virtual Reality en Augmented Reality
De toekomst al een déjà vu, dat is het doel van Movares Virtual Labs: de werkelijkheid zo realistisch mogelijk simuleren waardoor het lijkt alsof het project al gerealiseerd is voordat de eerste schep zelfs maar de grond in is gegaan. Movares neemt u aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden mee in de wereld van Simulaties, Virtual- en Mixed Reality.
De laatste ontwikkelingen op het gebied van realistische 3D simulaties zoals crowd-simulatie en verkeers-simulatie maken het mogelijk om ontwerpbeslissingen te nemen op basis van harde data. Gecombineerd met Virtual Reality en Mixed Reality worden ontwerpen inzichtelijk, kunnen stakeholders een realistisch beeld krijgen en kan personeel worden getraind.
Een koppeling van de aansturingsoftware van bruggen, sluizen en tunnels met 3D simulaties zorgt ervoor dat deze software virtueel kan worden getest. Hiermee worden de faalkosten van installaties verlaagd en kan de integrale veiligheid worden verhoogd.
De mogelijkheden stoppen niet bij de oplevering van een project: Met mixed Reality wordt effectief asset management en onderhoud mogelijk. In de pitch wordt niet alleen aandacht besteed aan de huidige stand van de techniek maar wordt ook een blik in de nabije toekomst geworpen. De Hololens (mixed reality bril) en HTC Vive (virtual reality bril) zijn gedurende de gehele dag beschikbaar zodat bezoekers zelf de mogelijkheden van deze nieuwe technieken kunnen ervaren.


Van optimale balans naar voorspellend vermogen

Op woensdagochtend 18 januari hield Movares een pitch over de uitdaging van Assetmanagement in 2017 : ‘Van optimale balans naar voorspellend vermogen’.

Wanneer
: Woensdag 18 januari
Tijd: 11.00 – 11.30 uur

stappen-ohc-v5-met-popupsBij Assetmanagement hebben we het meestal over een optimale balans tussen Prestatie, Kosten en Risico’s
Dat is zeker waar, maar de uitdaging voor 2017 wordt om de voorspelbaarheid van deze drie-eenheid te vergroten. De mate waarin de Prestaties geleverd gaan worden, welke Kosten benodigd zullen zijn om deze prestaties te kunnen leveren en last but not least welke Risico’s zich hierbij kunnen manifesteren, zijn inzichten waar bestuurders op korte termijn behoefte aan hebben.
Door gebruik te maken van Datamining en BIG-data analyses, maar ook door slimme ontwerpen, kennis ontwikkeling van degradatiegedrag en storingsanalyses zijn Ingenieursbureaus zoals Movares de linking pin om informatie vanuit het Operationele niveau te vertalen naar Tactische keuzes en adviezen aan het Strategische niveau voor mogelijke beleidsaanpassingen.
Om deze voorspelbaarheid te kunnen vergroten ligt er een mooie uitdaging bij alle spelers binnen de bouw- en beheerketen. Movares zal in de presentatie praten over welke uitdagingen er liggen om bij het ontwerp, de realisatie en in de beheerfase deze voorspelbaarheid bij de bron te vergroten.
Deelnemers aan deze sessie worden van harte uitgenodigd om in een interactieve dialoog te sparren hoe deze uitdaging op korte en middenlange termijn opgepakt kan worden.


Flexibiliteit: kosten- en emissiereducties

Op woensdagmiddag 18 januari hield Menno Chang (expert op energiegebied) een pitch over energietransitie met als titel: ‘Flexibiliteit: kosten- en emissiereducties’.

Spreker: Menno Chang
Wanneer: Woensdag 18 januari
Tijd: 14.30 – 15.00 uur

gas-kolen-duurzaamDe productie van duurzaam opgewekte elektriciteit raakt in een stroomversnelling. Met het SER Energieakkoord voor duurzame groei heeft Nederland een lange termijn doelstelling voor duurzame energie geformuleerd, met onder meer een ambitie voor 2023 van 10,5 GW aan windenergie.
Een toename van energie uit wind en zon vraagt om meer flexibiliteit van het energiesysteem. Immers: wat gebeurt er met vraag en aanbod van elektriciteit als het niet waait of de zon niet schijnt? Het afstemmen van de elektriciteitsvraag op het aanbod kan niet alleen kostenvoordelen hebben, maar ook leiden tot minder CO2 uitstoot. Gebaseerd op haar werk voor netbeheerders, waterschappen, Rijkswaterstaat en industrie geeft Movares in deze presentatie inzicht in de kosten- en klimaatvoordelen die gepaard gaan met het flexibiliseren van de elektriciteitsvraag.


Meer informatie over de bijdragen van Movares aan InfraTech: John van Langeveld, Movares