De stoomtrein “Katwijk  Leiden”  is een geweldige attractie voor jong en oud, uitsluitend gerund door vrijwilligers! De smalspoorlijn loopt vanaf het museum naar de andere kant van het Valkenburgsemeer. Verlenging van de spoorlijn is al jaren een wens. Met de verlenging wordt de spoorlijn ruim twee keer zo lang en minstens tien keer zo leuk.

De spoorlijn ligt in een gebied met ontwikkelingen zoals de Woningbouwlocatie Valkenburg, de verbreding van de N206 en de realisatie van de bufferzone tussen Katwijk en Wassenaar. De vereniging zou graag aansluiten bij deze ontwikkelingen en meeliften bij de bouwwerkzaamheden en heeft daartoe de hulp van Movares ingeroepen.

Hulp Movares

Movares heeft verschillende tracés onderzocht, waarbij de spoorlijn gebundeld is met een fietsroute en de aanwezige weer open te graven tankgracht. De spoorlijn komt te liggen op de rand van de toekomstige stedelijke bebouwing en de geplande bufferzone tussen Katwijk en Wassenaar. Rekening is gehouden met aanwezige natuurwaarden en de fysieke mogelijkheden. Belangrijk onderdeel is ook de kruising met een watergang met recreatieve scheepvaart.

Movares heeft de verschillende varianten met elkaar vergeleken en een voorkeurstracé bepaalt. Movares heeft geadviseerd om dit tracé als vertrekpunt te gebruiken voor het overleg tussen de Stoomtrein “Katwijk Leiden”en de gemeenten en provincie Zuid-Holland.