Waterveiligheid

Nederland ligt voor een aanzienlijk deel onder zeeniveau. De zeespiegel stijgt en de grote rivieren variëren steeds sterker in de hoeveelheid water die ze afvoeren. Vanwege de klimaatverandering is het noodzakelijk dat de dijken in ons land voldoende sterk zijn. Het is dan ook duidelijk dat waterveiligheid een belangrijk thema is voor de Nederlandse overheid. Movares Water adviseert over hoogwaterbescherming van alle groene waterkeringen, constructieve oplossingen en kunstwerken. Movares ontwerpt (in 3D) waterkeringen, verzorgt WBI2017 beoordelingen, projectplannen Waterwet en schrijft succesvol en risico-gestuurd innovatieve contracten voor opdrachtgevers voor dijkverbeteringsprojecten.

Veiligheidsdenken en ontwerpprincipes

Het hedendaagse beleid gaat uit van een ‘meerlaagse’ benadering. Zowel de infrastructuur van dijken en keringen, de ruimtelijke inrichting als de bestrijding van calamiteiten zijn onderdeel van die benadering. Movares levert vanuit de meerlaagse benadering een bijdrage aan de bescherming tegen water. Het veiligheidsdenken zit in onze genen: onze geotechnici werken samen met landschapsarchitecten en weten hoe je een dijk ontwerpt en onze civiel ingenieurs zijn meesters in de waterbouwkunde door het hanteren van vier principes:

  1. het grootste risico van dijkstabiliteit zit grotendeels verscholen in de heterogene ondergrond;
  2. de inpassing van maatregelen wordt uitgevoerd met innovatieve 3D-modellering;
  3. maximale aandacht voor duurzame materialen, hergebruik van grondstoffen en een CO2-effectanalyse;
  4. risicogestuurd werken verbetert het ontwerpproces en helpt in het vinden van de juiste oplossingsrichtingen.

Ruimtelijke inpassing en nieuwe Omgevingswet

Er is veel aandacht voor de ruimtelijke inpassing omdat een goed dijkverbeteringsplan altijd gedragen wordt door de omgeving. Onze experts staan in nauw contact met de omgeving, verzorgen het omgevingsmanagement en maken duurzame innovatieve ontwerpen die aansluiten bij de landschappelijke vormgeving en voldoen aan de nieuwe Omgevingswet. Door co-creatie met opdrachtgevers en stakeholders maken wij dijkontwerpen met hoge landschappelijke meerwaarde (recreatie, zichtpunten en aandacht voor cultuurhistorie).

Veiligheidsnormen waterkeringen

Met het oog op de klimaatverandering zijn de veiligheidsnormeringen voor waterkeringen flink aangescherpt en vastgelegd in de nieuwe Waterwet. Waterkeringbeheerders moeten rekening houden met nieuwe waterveiligheidsnormen, nieuwe inzichten en nieuwe maatgevende waterstanden. Het WBI2017 kan daardoor niet zonder meer toegepast worden omdat dijkvakken niet ‘standaard’ zijn. Waar nodig voert Movares een toets-op-maat uit om te onderzoeken of groene dijken en kunstwerken voldoen aan de waterveiligheidseisen in de nieuwe Waterwet

Innovaties en CO2

Een strak waterveilig dijkverbeteringsplan alleen is niet genoeg. Het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit, inbrengen van (duurzame) innovaties en kansen effectief meenemen in de ontwerpfase is de nieuwe standaard. Dit doen wij met:

  • risico-gestuurd geotechnisch onderzoek
  • geotechnische innovaties met water-, pipingontspanner en dijkbogen
  • duurzaam innovatieve ontwerpen met CO2 analyse van ontwerpvarianten
  • Beheer & Onderhoud analyse door middel van prestatie-, informatie-, contract- en onderhoudsmanagement (o.a. RAMS en LCC)