Water & Klimaat

Water is een belangrijk en sturend element in de inrichting van Nederland. Bij aanpassingen aan de infrastructuur of herinrichting van de openbare ruimte worden de gevolgen op ons waterbeheer altijd meegenomen. Als gevolg van het veranderende klimaat nemen de extremen toe. Het is daarom van belang om het waterbeheer breder in onze samenleving onder de aandacht te brengen. Bij Movares adviseert Movares Water & Klimaat over de randvoorwaardelijke zaken van het waterbeheer en de sturende zaken van het waterbeleid. Met veel enthousiasme werken we mee in de grote infrastructurele projecten, denken mee over de gevolgen van klimaatverandering en zijn creatief bezig met innovaties zoals de geprinte vistrap.

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Extremen doen zich vaker voor, zoals heftige neerslag, langdurige warme periodes en uitzakkend grondwater. Dit alles heeft impact op het bebouwde gebied in uw gemeente en dus ook op uw assets. Door de extreme regenval kunnen straten en kelders onder water lopen, infrastructuur en gebouwen verzakken door bodemdaling vanwege de droogte en bij hitte neemt de arbeidsproductiviteit af en overlijden er meer mensen. Aanpassingen aan de openbare ruimte of aan de wijze van beheer van uw assets kunnen de impact van klimaatverandering verminderen. Binnen Movares Water & Klimaat beschikken wij over de expertise om u te helpen omgaan met klimaatverandering. Zo voeren wij stresstesten uit en gaan vervolgens de dialoog aan over welke risico’s acceptabel zijn en welke niet. Wij zijn voorstander van een participatief proces;  het gaat immers niet enkel om de techniek, maar ook om bewustwording van de omgeving en implementatie van nieuw beleid in uw organisatie. Met onze ‘Stress-test Plus’ werken wij samen met gemeenten om de stad gezond te houden.

Vistrappen

Movares Water & Klimaat werkt ook aan het verbeteren van vismigratie. De Europese Kaderrichtlijn Water eist dat de waterbeheerder inzet op een goede waterkwaliteit; (trek)vissen nemen een belangrijke plek in binnen watersystemen. Movares werkt aan de optimalisatie van De Wit-vispassages via modellering en het 3D-printen van deze vispassages. Zo krijgt u een vispassage die precies afgestemd kan worden op de belangrijkste doelsoorten en de lokale omstandigheden. Wilt u hier meer over lezen? Kijk dan op deze pagina.

Water in uw plannen?

In nagenoeg ieder ruimtelijk plan speelt water een rol. Dat kan vanwege het grondwater zijn of omdat uw project raakt aan bestaand oppervlaktewater. Wij helpen u verder. Daarvoor kunnen we een watertoets uitvoeren. In integrale M.E.R.-studies onderzoeken wij de invloed van en de gevolgen voor het grond- en oppervlaktewater. Ook waterhuishoudkundige plannen in infrastructurele projecten worden door ons uitgevoerd. Kortom, wij zorgen ervoor dat de wateropgave in uw project op een goede manier wordt ingepast. Indien gewenst nemen we hier extreme neerslag en andere klimaateffecten in mee, waardoor het ontwerp direct klimaatadaptief wordt.

Omgevingsmanagement

In natte infrastructuur-projecten zoals dijkversterkingen en aanpassingen aan kunstwerken fungeren Movares Water & Klimaat als omgevingsmanager. We schrijven projectplannen Waterwet, nota’s van inlichtingen, we begeleiden conditionerende onderzoeken en vergunningverlening en we assisteren de omgevingsmanager van de opdrachtgever bij het communicatie en participatieproces.