Voor diverse woonboten in het beheergebied van de gemeente Arnhem (Meinerswijk) dient een of meerdere (nieuwe) afmeerlocaties gevonden te worden. Movares voert in opdracht van de gemeente diverse soorten werkzaamheden in de planfase uit, waarbij kansrijke woonbootlocaties onderzocht worden.

Vraag van de opdrachtgever

In het kader van haalbaarheidsstudies naar kansrijke woonbootlocaties worden onder meer de volgende vragen beantwoord:

  • Is het ontwerp- en omgevingstechnisch mogelijk (‘mag het, maar vooral kan het’?) om een locatie in te richten? Zo ja, welke maatregelen zijn daarvoor nodig?
  • Hoeveel woonboten passen fysiek in elke woonbootlocatie?
  • Tot op welke hoogte is de locatie (inclusief directe ontsluitingen) hoogwatervrij?
  • Welke (technische) risico’s zijn aanwezig voor elke woonbootlocatie?
  • Om welke vrijkomende hoeveelheden baggerspecie gaat het?
  • Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de vrijkomende baggerspecie?
  • Hoe groot is de kans op dichtslibben van een woonbootlocatie?
  • Welke kosten (ontgraven, transport, verwerking, storten) zijn gemoeid met het inrichten van een woonbootlocatie?

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares werkt haalbaarheidsstudies uit op basis van door Movares gemaakte ontwerpen. Hierbij worden aandachtspunten, risico’s uitgezocht aan de hand van opgedane kennis van uitgevoerde conditionerende onderzoeken op gebied van onder meer rivierkunde (waterveiligheid), morfologie, waterbodemkwaliteit (met bijbehorend veld-, labwerk en analyses), kabels en leidingen en andere obstakels. Daarnaast worden kostenramingen per variant voor elke kansrijke afmeerlocatie opgesteld.

Voor sommige kansrijke afmeerlocaties speelt inpassing in de omgeving een essentiële rol. In deze situaties wordt naast de afmeerlocatie zelf ook veel aandacht besteed aan bijvoorbeeld gebiedsontsluitingen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieNeder-Rijn Arnhem
 
Periode2012 - 2013
KlantGemeente Arnhem

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden