Het project N329 Weg van de Toekomst betreft een verbreding van een gedeeltelijk provinciale en gedeeltelijk gemeentelijke weg over ca. 6,5 km. Onderdeel zijn diverse tunnels, waaronder een spoortunnel, een breed scala aan installaties en inpassingsopgaven als een groenontwerp, geluidsscherm en ecoduct. Het project heeft in 2012 de DUBO-award gewonnen. Movares heeft binnen dit project zowel via detacheringen voor het projectbureau van gemeente en provincie mensen geleverd, als diverse losse deelopdrachten uitgevoerd. Daarnaast is sprake geweest van inzet voor ProRail.

Via een detachering bij het projectbureau is de procesbeheerser geleverd die ondermeer het projectkwaliteitsplan voor het projectbureau heeft opgesteld, subsidieverzoeken heeft opgesteld, het informatiemanagement binnen het project heeft georganiseerd, ramingen- en planningen heeft beoordeeld en geïntegreerd, als overall risicomanager fungeert en een bijdrage heeft geleverd in het aanbestedingsproces. In die fase heeft Movares specialistische kennis ingebracht voor eisen op het gebied van kunstwerken, OV en camerabewaking. Ook is een externe review uitgevoerd op het D&C-contract. Later is het team vanuit Movares uitgebreid met een Lead-Auditor voor de uitvoering van de Systeem Gerichte Contractbeheersing en specifieke toetsers op het gebied van kunstwerken, hulpwerken en tijdelijke verkeersmaatregelen. Daarnaast wordt specialistische kennis ingezet op het gebied van juridische zaken, geotechniek en groen/ecologie.

Vraag van de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft Movares in eerste instantie gevraagd om de interne processen bij het opzetten van een projectbureau vorm te geven en te beheersen. Op basis van de goede samenwerking is Movares vervolgens gevraagd om een breed scala aan diensten te leveren voor diverse onderdelen van het project. Ontzorging krijgt hier vorm door zowel in het kernteam, backoffice als bij de aanvullende opdrachten flexibel mee te denken over de beste invulling van de vraag. Hierbij is een vorm van co-creatie ontstaan waarbij kennis vanuit de opdrachtgever optimaal is ingezet.

Uitgevoerde werkzaamheden

Vanuit het projectbureau levert Movares bijdragen aan een aantal zaken die onder omgevingsmanagement/conditionering vallen. Dit betreft het organiseren van verleggingen van K&L, aansturen onderzoek naar en detectie van explosieven, opstellen, bewaken en/of begeleiden van vergunningsaanvragen, inclusief uitzetten van de benodigde onderzoeken bijv. op gebied flora & fauna. Toetsen tijdelijke verkeersmaatregelen en algemene tijdelijke voorzieningen. Geven van presentaties aan omgeving, publieke- en private partijen over het project en bewaking klachtafhandeling.

Voor ProRail is een D&C-contract opgesteld voor de spoortunnel waarin met behulp van System Engineering de eisen zijn beschreven. Daarnaast is ProRail ondersteund bij het aanbestedingsproces en bij de bouwbegeleiding. Specialistische kennis is daarbij ingebracht op gebied van o.m. betontechnologie. Ook heeft Movares diverse risicosessies begeleid voor het totale project en de buitendienststellingen in het bijzonder.

Als aparte opdracht is in een variantenstudie gekeken naar mogelijkheden voor de aanleg van een geluidsscherm nabij een woonwijk en het spoor. Duurzaamheidseisen, Spoorveiligheidseisen, eisen vanuit Tennet en wensen vanuit de omgeving zijn hierbij meegenomen. Tevens zijn geluidsmetingen uitgevoerd en is bekeken wat juridische mogelijkheden zijn om gebruikers van het spoor / aannemers aan te spreken. Het ontwerp wordt op dit moment in een bestek uitgewerkt.

Verder is een variantenstudie uitgevoerd voor de samenhangende opgave van een landschapsecologische verbinding (natuurbrug) tussen de Herperduinen en de Zuidelijke geledingszone Oss, de reconstructie van de N329 Weg van de Toekomst, de ontsluiting van motorsportcircuit Nieuw Zevenbergen en een toekomstvaste ontsluiting van bedrijventerrein Vorstengrafdonk. In de variantenstudie is de gewenste ecologische verbinding op structuurniveau is gerelateerd aan de opgaven voor de weginfrastructuur. Met behulp van verkeersmodellering en doorvertaling van het technisch ruimtebeslag van varianten (ontsluiting motorsportcircuit en bedrijventerrein Vorstengrafdonk) is gezocht naar het beste trace voor de ecologische verbinding en de natuurbrug. Dit is uitgewerkt in schetsontwerpen voor verschillende verkeerstechnische aansluitingen en in samenhangende richtlijnen voor de beeldkwaliteit en een architectonische vormgeving van de kunstwerken. De ecologische verbinding is vervolgens uitgewerkt in een ruimtelijk en landschappelijk ontwerp voor de verbinding van de beoogde doelsoorten (droog en nat) en een voorlopig ontwerp voor het kunstwerk (ecoduct). Naast de hierbij benodigde technisch inhoudelijke onderzoeken (ecologie, water, geotechniek en kabels en leidingen) heeft Movares, aanvullend op de reguliere projectgroepbijeenkomsten, een aantal klankbordsessies verzorgd met betrokken stakeholders (Staatsbosbeheer, DLG, burgers, agrari├źrs, milieuorganisaties en overige betrokkenen) om de ontwerpkeuzes door te spreken en af te stemmen met de diverse wensen van betrokkenen.

Evaluatie

Tot slot is Movares gevraagd om samen met Antea Group de evaluatie uit te voeren voor de totstandkoming en realisatie van het project. Hiervoor hebben Movares en Antea Group een bureaustudie gedaan en interviews afgenomen.

Bekijk de resultaten van deze evaluatie.

Kenmerken van dit project

 
LocatieOss
 
Periode2009 - 2014
KlantGemeente Oss (mede namens Provincie Noord-Brabant) en ProRail