Ons project

Verkorten dichtligtijden overweg Soest Zuid

De gemeenteraad van Soest heeft voor het stationsgebied Soest-Zuid de variant ‘maatregelen op maaiveld’ vastgesteld. Dat betekent dat de gelijkvloerse spoorwegovergang blijft bestaan. Het verkeer zal, met name in de spitsperiodes, hinder ondervinden vanwege passerende treinen. De gemeente Soest zoekt naar oplossingen om deze hinder te beperken door enerzijds de dichtligtijden te verkorten en anderzijds te anticiperen op de sluiting van de overweg middels een bijstelling van de VRI-regelingen. Movares is gevraagd te adviseren over de mogelijkheden om de dichtligtijd van de overweg ´Ossendamweg´ in Soest-Zuid te verkorten.

Vraag van de opdrachtgever

Het onderzoek richt zich op het verkorten van de dichtligtijden van de overweg. Onderdeel van dit advies is een uitwerking van de (technische) haalbaarheid, het benodigde budget en het effect van verschillende opties voor het verkorten van de dichtligtijd van de overweg.

Uitgevoerde werkzaamheden

Gestart is met een inventarisatie van de huidige situatie en mogelijke oplossingen op de dichtligtijden te verkorten. Vervolgens zijn de kansrijke oplossingsrichtingen nader uitgewerkt:
1. het aanpassen van de stoplocatie station Soest Zuid

2. het aanpassen van de plaatselijke maximale (spoorbaanvak)snelheid

3. een optimalisatie van het halteerproces en vertrekproces.

Voor deze oplossingen zijn de kosten en baten (met name reistijdwinsten middels een VISSIM verkeersmodelanalyse) bepaald om de kosteneffectiviteit van de oplossingen te beoordelen.

De concept resultaten zijn besproken met de betrokken stakeholders ProRail en NS.

LocatieSoest
Periode2018 - 2019
KlantGemeente Soest

Baan- en Spoorwegbouw

Hoe krijg ik op deze plek een wisselverbinding in het bestaande spoor ingepast? Welke spoorconstructie kan op deze brug gebruikt worden? Wat is de restlevensduur van dit spoor? Voldoet de spoorligging aan het ontwerp en de voorschriften?

Lees verder

Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.

Lees verder