Ons project

Trillingshinder tunnel Roermond

Zes jaar na de ingebruikname van de Roertunnel in de A73 kwam de eerste klacht over trillinghinder binnen bij Rijkswaterstaat. Deze individuele klacht was te herleiden naar een probleem met de verharding rondom een voegovergang in de tunnel en is opgelost door een asfaltreparatie in de tunnel. Na de bouw van nieuwbouwwijk ’t Parcje aan de zuidzijde van de Roertunnel kregen Rijkswaterstaat en de gemeente Roermond meer klachten van bewoners. In opdracht van Rijkswaterstaat onderzoeken we de trillinghinder en adviseren we over eventuele maatregelen.

Bron van de geluids- en trillingshinder

In eerdere onderzoeken is vooral gekeken naar de tunnel als bron van de geluids- en trillingshinder. Uit deze onderzoeken komen geen specifieke locaties naar voren die de hinder voor omwonenden verklaren. Daarom verschuiven we de focus naar het gebied tussen de tunnel en woningen en de woningen zelf. Het onderzoek moet antwoord geven op de resterende vragen:

  1. Wat is, op basis van de eerder uitgevoerde onderzoeken en beschikbare data, de meest waarschijnlijke oorzaak van de problematiek?
  2. In hoeveel woningen is mogelijk sprake van een overschrijding van de grenswaarden voor laagfrequent geluid door wegverkeer in de tunnel?
  3. Met welke maatregelen kan de hinder significant worden verminderd?

Vergelijkbare situaties voorkomen

Om het probleem te doorgronden en in de toekomst vergelijkbare situaties te voorkomen, willen we graag antwoord op verschillende vragen, waaronder:

  • Waarom zijn de trillingen op het ene moment hoger dan op het andere moment? Heeft dit te maken met de temperatuur, met luchtvochtigheid, luchtdruk, tijdstip, etc.?
  • Waarom zijn de trillingen en het laagfrequent geluid op de ene plek hoger dan op de andere plek? Komt dit door verschillen in de tunnelconstructie, in verschillen in bronopwekking van de trillingen in de tunnel, verschillen in de bodem, de gebouwen, etc.?

Stappenplan

Om de problematiek te verklaren, zijn de stappen uitgevoerd zoals in het schema is weergegeven. Hierop is aangegeven op welke momenten in het proces we experts inschakelen (oranje pijlen) en wanneer we de klankbordgroep (lichte pijlen) en Rijkswaterstaat en de gemeente Roermond betrekken (zwarte pijlen).

Meest kansrijke oplossingen

Rekening houdend met de kosten, effectiviteit, risico’s en neveneffecten zijn de meest kansrijke oplossingen een trillingsscherm, een verlaging van de rijsnelheid (eventueel alleen in de nacht) en het aanbrengen van kunsthars onder de mootvoegen om de bodemspanning te herstellen. Om een definitieve keuze te maken, is het advies als volgt:

  • Voer een proef uit waarin het effect van een snelheidsverlaging op de trillingen en het laagfrequent geluidniveau wordt onderzocht.
  • Onderzoek de technische haalbaarheid van het verbeteren van de ondersteuning van de mootvoegen met bijvoorbeeld kunsthars.
  • Onderzoek de kosten en effectiviteit van een trillingsscherm nauwkeuriger door deze voor verschillende types bodemopbouw langs de tunnel te onderzoeken.

Lees ook het artikel in De Limburger

LocatieA73 Roermond
Periode2021 - 2022
KlantRijkswaterstaat

Geluid en trillingen

De ruimte in Nederland is beperkt en omwonenden ondervinden daardoor al gauw hinder van een weg, spoorlijn of bouwproject. Movares heeft een team van ervaren...
Lees verder

Trillingen

Vanwege de groeiende bevolking en de beperkte ruimte in stedelijke gebieden worden trillingsonderzoeken steeds belangrijker. Trillingen kunnen namelijk invloed hebben op mensen en op gebouwen….

Lees verder

Trillingshinder en schade

Een steeds vaker voorkomend aspect bij de aanleg van infrastructuur of het uitvoeren van bouwwerkzaamheden zijn trillingen tijdens de bouw of na oplevering. Leidt het…

Lees verder

Trillingsmetingen

Bouwwerkzaamheden zijn een belangrijke trillingsbron. Het kan daarbij gaan om het heien van funderingspalen, het trillen van damwanden of het verdichten van grond met trilplaten…

Lees verder

Dynamica en modellering

Movares heeft een brede expertise op het gebied van trillingsmetingen, het beoordelen van trillingshinder en -schade door (rail)verkeer en bouwwerkzaamheden.

Lees verder

Gerelateerd nieuws & publicaties