Leiden werkt toe naar een hoofdwegenstructuur met een buiten- en een binnenring. Verkeerskundig gezien is het aanleggen van een ringweg namelijk de beste manier om de verkeersstructuur van Leiden vorm te geven.
De studie naar de RWO (Ringweg-Oost) maakt onderdeel uit van de opgave tot een goed bereikbaar Leiden, waarbij gestreefd wordt naar minder autoverkeer in de historische binnenstad van Leiden.  Het beoogde trace van de RWO is gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente Leiderdorp geprojecteerd.

Vraag van de opdrachtgever

Movares is gevraagd een om een rapportage op stellen, waarbij het College van B&W van Leiden de gemeenteraad kan voorstellen om een zogenaamd kaderbesluit te nemen. Voor een kaderbesluit is een referentieontwerp nodig van het hele tracé met een kostenraming.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft de volgende (eind)producten vervaardigd:
– Een nieuw Beeldenboek;
– Een nieuwe Ontwerpnota;
– Een SSK kostenraming investering;
– Een kostenraming exploitatie (kunstwerken);
– Een verkennend grondmechanisch rapport voor de fundering van de kunstwerken (indicatief);
– Een verkennend bodemkundig rapport (indicatief), met name onder bedrijfspercelen De Waard;
– Een lucht- en geluidsberekening waaruit kan worden afgeleid dat het ontwerp milieutechnisch haalbaar is;
– Een powerpointpresentatie die gebruikt kan worden bij informatiebijeenkomsten inclusief het uitwerken van
3D plaatjes en impressies;
– Dynamische verkeersberekening tracé Noord, inclusief de kruispunten;
– Opstellen van een preadvies voor de tunnelveiligheid;
– Opstellen van een uitvoeringsplanning en uitvoeringswijze en fasering;
– Opstellen van een risicoanalyse.

Bijzonderheden

Het studieproject Ringweg Oost was een omstreden project bij de bewoners langs het tracé en ondervond uiteindelijk een gebrek aan draagvlak. Het project heeft de gemeenteraad uiteindelijk niet gehaald.

Samenwerking

MaxWan, stedenbouwkundig bureau

Kenmerken van dit project

 
LocatieLeiden
 
Periode2012 - 2012
KlantGemeente Leiden

Kennisgebieden

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?